Urbanistický a architektonický  vývoj

Krasňany sú najstarším bratislavským sídliskom, na ktorom boli uplatnené princípy povojnovej bytovej výstavby.

Sídlisko bolo vybudované v dvoch etapách: 

I. etapa Staré Krasňany, kde bola použitá tradičná technológia

II.etapa Nové Krasňany s panelovou technológiou. Urbanistické riešenie vychádzalo z princípov satelitného mesta ako relatívne uzavretý samostatný obytný útvar s riedkou riadkovou zástavbou a základnou občianskou vybavenosťou sústredenou na obvode.

 

Sídlisko bolo postavené na zamokrenej, polnohospodársky nevyužívanej pôde, tesne za hranicou hygienického ochranného pásma Chemických závodov Juraja Dimitrova (v súčasnosti Istrochem).

Letecká snímka sídliska Krasňany (60-te roky 20. storočia)

Na základe podkladov z Archívu hlavného mesta SR Bratislavy, viažucich sa na II. etapu projektovej prípravy – Nové Krasňany je možné konštatovat, že realizácia urbanistickej štruktúry sčasti nekorešponduje s pôvodným investičným zámerom II. etapy.

 

Individuálna rodinná zástavba bola realizovaná v plánovanej lokalite v redukovanej podobe. Bytové domy boli zrealizované takmer bez zmeny podla pôvodného plánu, avšak objekt Strednej školy knihovníctva sa nezrealizoval podla pôvodného konceptu, ale podla projektu od autorov Dedeček, Miňovský. Objekt domu kultúry, pôvodne plánovaný na mieste dnešného obchodného domu v Starých Krasňanoch, nebol vôbec realizovaný.

 

Projekt II. etapy zároven doplnil v Starých Krasňanoch 8 podlažný obytný dom pri Račianskej ulici a objekty občianskej vybavenosti: objekt materskej školy, objekt základnej školy a športový areál.

Projektová dokumentácia II. etapy – Nové Krasňany – situácia

Dispozície bytového fondu

Staré Krasňany predstavujú prvú etapu výstavby sídliska, ktorá pozostávala z poloblokovej a solitérnej zástavby typových bytových domov T11, T12, T13 a T15 s takmer identickým vonkajším architektonickým výrazom (odlišujú sa typom strechy – sedlová a valbová a variáciami fasády), jednotnou podlažnosťou (3 NP) a skladbou bytov s 2 izbovými bytmi. Pre výstavbu jednotlivých objektov boli vzhľadom na svahovitý terén v rámci blokov vytvorené „terasy“. Funkcie v území boli priestorovo jasne segregované. Monofunkčnú urbanistickú štruktúru dopĺňali objekty verejnej občianskej vybavenosti (školské zariadenia).

Pôdorys sekcie typového bytového domu T11

Pôdorys sekcie typového bytového domu T12

Pôdorys sekcie typového bytového domu T13

Staré Krasňany / Dobové fotografie

Pohľad na Staré Krasňany z Račianskej ulice

Staré Krasňany – pohľad z vnútrobloku

Staré Krasňany – pohľad z poľa za Račianskou ulicou

Staré Krasňany – pohľad na Černockého ulicu

Nové Krasňany
Urbanistická štruktúra II. etapy krasňanského sídliska pozostáva z polyfunkčných celkov bývania a vstavanej občianskej vybavenosti, nachádzajúcej sa v parteri bytových domov. Druhovosť typových domov je možné deliť na 3 typy bytových domov, ktoré sú viacnásobne použité v území Nových Krasňan. Prevádzky občianskej vybavenosti sa nachádzajú v parteri uličnej zástavby bytových domov a v monofunkčných jednopodlažných objektoch služieb a obchodu dotvárajúcich blokovú štruktúru ulice Pekná cesta.

Nové Krasňany / Dobové projekty

Projektová dokumentácia polyfunkčného bloku na Peknej ceste – situácia

Projektová dokumentácia polyfunkčného bloku na Peknej ceste – pohľad

Projektová dokumentácia obytného bloku na Kadnárovej ulici – situácia

Projektová dokumentácia polyfunkčného bloku na Kadnárovej ulici – perspektívny pohľad