ÚP-Z Krasňan bol definitívne zastavený!

Updated: Feb 2, 2019

Dnes rokovalo v NKD miestne zastupiteľstvo MČ Rača o téme ÚP zóny Krasňany.


Ako bolo vopred avizované, 29.1.2019 o 16:00 zasadalo miestne zastupiteľstvo našej

MČ Rača o jedinom ústrednom bode programu a to konkrétne o protestoch prokurátora vznesených k procesu obstarávania územného plánu Krasňany.

Po vášnivej, odbornej ako i občianskej diskusii zo strany poslancov a občanov, pristúpilo zastupiteľstvo v závere prejednania k hlasovaniu o hlavnom bode diskusie.


Výsledok hlasovania bol nasledovný:

Celkový počet prítomných poslancov = 13 (2 poslanci neprítomní, ospravedlnili sa vopred)

Za vyhovenie protestu prokurátora = 9 poslancov (za zastavenie ÚP)

Proti protestu prokurátora = 4 poslanci (za pokračovanie ÚP)

Zdržali sa = 0 poslancov (bez názoru)Prítomný starosta MČ Michal Drotován ako aj vicestarostka Lenka Plavuchová Antalová oznámili, že výsledkom hlasovania je stav a konštatovanie:


MČ RAČA V PLNOM ROZSAHU VYHOVELA PROTESTU PROKURÁTORA A DEFINITÍVNE, ÚPLNE ZASTAVUJE PROCES OBSTARÁVANIA ÚP ZÓNY KRASŇANY.


 

Dovetok:

Stretnutia sa zúčastnilo odhadom približne 150 občanov Rače. O priebehu tohto zastupiteľstva ako aj súvisiacich záverov a výhliadkach Vás budeme ešte detailnejšie informovať.


 

#Rača #Krasňany #ÚzemnýPlánKrasňany #Pilinský #Drotován #ZaNašeZelenéKrasňany

284 views0 comments

Recent Posts

See All