Ako bumerang.Treba sa mať napozore?!

Dňa 10.11.2020 bola zverejnená na úradnej tabuli mesta Bratislava výzva na pripomienkovie predloženého návrhu Zmien a Doplnkov (ZaD) s poradovým číslom 7 k územnému plánu mesta Bratislava rok 2007 (ZaD07)

S publikovanou výzvou je možné sa oboznámiť tu: WEB_Oznam_zad07.pdf


Citujem:

"Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako orgán územného plánovania v súlade s § 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov uskutočňuje v termíne od 10.11.2020 do 18.12.2020 prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán hlavného mesta SR Bratislava rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 07"


Kompletne zverejnené dokumenty a ich obsah je možné si podrobne preštudovať tu:

UP Bratislava - Návrh ZaD07


ODPORÚČANIE

Je nevyhnutné, aby sa obyvatelia Bratislavy zaujímali o svoje okolie a svoju mestskú časť, oboznámili sa so zverejneným návrhom (ZaD07) mesta a pripomienkovali publikované zámery všade tam - kde to nevyhovuje, nedáva zmysel, resp. môže dôjsť k zhoršeniu situácie enviromentálnej, dopravnej a miestnej. Bez ohlasu a písomných pripomienok dotknutých obyvateľov a širšej verejnosti - môžu architekti, urbanisti, mesto či samospráva narábať s verejným priestorom tak ako sa im hodí. A vedzte, že sa im to častokrát aj hodí.


Skupina obyvateľov v Krasňanoch, ktorá v minulosti reagovala na zámer obstarať UPZ Krasňany, spracovala a podáva svoje pripomienky do termínu 18.12.2020. Ak sa chcete pripojiť svojim podpisom k týmto pripomienkam, je možné tak urobiť - detaily viď. nižšie.


 

Dobrý deň, Dovoľujem si Vás upozorniť, že v termíne do 18.12.2020 je možné pripomienkovať Zmeny a doplnky (ZaD) územného plánu (UP) mesta Bratislava. Predmetné doplnky sa týkajú aj miestnej časti Rača. Zverejnenie tohto návrhu zmien v období pandémie, v čase keď nie je možné stretávať sa a navyše v predsviatočnom období - má zrejme určitý zámer (úmysel) predkladateľa. V návrhu zverejnených ZaD je zakomponovaná aj realizácia územného plánu pre zónu Krasňany. Podobný plán, už vyvolal obrovskú nevôľu obyvateľov nášho sídliska v minulom období... Navrhovaný plán ZaD07 je zverejnený na stránke mesta tu: Link


V prípade, ak máte záujem podpísať hromadné pripomienky, môžte tak urobiť v lokalite garáži a to nasledovne. A/ Na ulici Gustáva Murína v dňoch:

  • Streda 09.12.2020 v čase 17.00 - 19.00

  • Sobota 12.12.2020 v čase 14.00 - 17.00


B / V lokalite garáží „pri Meopte“ v dňoch:

  • Štvrtok 10.12.2020 v čase 17.00 - 19.00 (rad garáží smerom do mesta)

  • Nedeľa 13.12.2020 v čase 14.00 - 17.00 (rad garáží smerom do Rače)

Zároveň Vás žiadam o dodržanie aktuálnych proti-epidemiologických opatrení a k podpisu pripomienok si prineste vlastné pero.

 

S pozdravom

František Polakovič

Dôchodca

 

#Rača #Krasňany #ÚzemnýPlán #ZanašezelenéKrasňany #Vallo

35 views0 comments

Recent Posts

See All