Územný Plán Bratislavy - ZaD06

V termíne od 31. mája 2019 do 01. júla 2019 prebieha prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie:


Územný plán hlavného mesta SR Bratislava rok 2007 v znení neskorších zmien

a doplnkov - zmeny a doplnky 06


Kompletná dokumentácia návrhu zmien a doplnkov 06 územného plánu mesta je vystavená

na nahliadnutie od 31.05.2019 do 01.07.2019 na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom / FRONT OFFICE v pondelok od 8:00 hod. do 17:00 hod., v utorok až štvrtok od 8:00 hod. do 16:00 hod. a v piatok od 8:00 hod. do 15:00 hod.


Verejná prezentácia, na ktorej bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa, sa uskutoční dňa 18.06.2019 o 17:00 hod. v Justiho sieni na prízemí Primaciálneho paláca.


Verejnosť môže uplatniť pripomienky písomnou formou v termíne do 01. júla 2019 vrátane, na adresu:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov

Primaciálne nám. 1

P. O. BOX 192

814 99 Bratislava 1


alebo elektronickou poštou na adresu: ooupd@bratislava.sk.


*Na pripomienky podané po uvedenom termíne sa nebude prihliadať (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke). Vyhodnotené budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii.


Linky k dokumentom:

uradna_tabula_oznam_ZaD06.pdf

ZaD06_2019_05_22_zabezpecene.pdf

2_1_Priestorove_usporiadanie_a_funkcne_vyu_zitie_uzemia_Komplexne_riesenie.pdf

2_2_Regulacny_vykres.pdf

3_Verejne_dopravne_vybavenie.pdf

3_Verejne_dopravne_vybavenie_tabulka.pdf

4_2_Odkanalizovanie_vodne_plochy_a_vodne_toky.pdf

4_2_Odkanalizovanie_vodne_plochy_a_vodne_toky_tabulka.pdf

5_Ochrana_prirody_tvorba_krajiny_a_uzemny_system_ekologickej_stability.pdf

5_Ochrana_prirody_tvorba_krajiny_a_uzemny_system_ekologickej_stability_tabulka.pdf


Zdroj:

https://www.bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B0D5LKU%230&RecordId=2516


 

#Bratislava #Rača #Krasňany #ÚzemnýPlánBratislavy #ZmenyaDoplnky06 #Vallo

122 views0 comments

Recent Posts

See All