Ja nič, to poslanci všetko ! Aj takto sa dá "vyzuť" z problému, ktorý spôsobila MČ v Krasňanoch.

Updated: Oct 31, 2018


22.10.2018 - Oznamy

Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rača budú v utorok 23. októbra poslanci rokovať o ďalších krokoch súvisiacich s pokračovaním procesu obstarávania Územného plánu zóny Krasňany (UPNZ Krasňany).K návrhu bolo doručených 270 podaní od fyzických osôb s takmer 700 pripomienkami, ktoré sa týkajú najmä návrhu dopravnej infraštruktúry (chodníky, cyklotrasy, riešenia statickej a dynamickej dopravy), návrhu verejnoprospešných stavieb - hlavne hromadné garážové objekty a návrh na ich odstránenie v prospech nových hromadných garážových objektov, počtu parkovacích miest v stabilizovanej zóne, umiestňovania športových plôch a ihrísk do vnútroblokov či riešenia revitalizácie zelene. Doručené boli na druhej strane aj pripomienky a námietky právnických osôb ako vlastníkov pozemkov v predmetnej zóne, pojednávajúce o obmedzovaní ich vlastníckych práv znemožnením výstavby na ich pozemkoch, ako je navrhnuté v predloženom dokumente. „Obstaranie územného plánu zóny sme začali na podnet obyvateľov a poslancov, aby sme do budúcnosti zamedzili pokusom o výstavbu v stabilizovanej zóne Krasnian. Celý proces spracovania UPNZ bol realizovaný pod dohľadom tohto zastupiteľstva, preto som presvedčený, že aj o ďalšom postupe vyhodnocovania pripomienok, prípadne o zastavení celého procesu obstarania UPNZ Krasňany, majú rozhodnúť súčasní poslanci,“ vysvetlil starosta Peter Pilinský dôvod predloženia návrhu na rokovanie zastupiteľstva.

Poslanci dostanú možnosť vybrať z dvoch možností ďalšieho postupu:

  • Prvou je úplné zastavenie procesu obstarávania UPNZ

  • druhou pokračovanie v procese s vypustením pasáže o verejnoprospešných stavbách – hromadné garáže a s tým súvisiaca prístupová komunikácia a asanácie.

Rozpracovaný dokument UPNZ Krasňany bol predložený Komisii životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy už v novembri 2017. Poslanci nevzniesli voči jeho zneniu  námietky a tá istá komisia ho v máji 2018 pred pripomienkovaním verejnosti zobrala na vedomie. Následne začalo verejné prerokovanie v termíne jún a júl 2018 s prezentáciou spracovateľa. V záujme vytvorenia priestoru na získanie pripomienok obyvateľov starosta Pilinský predĺžil termín na pripomienkovanie o ďalších 30 dní. Odborníci aj verejnosť v rámci bratislavských mestských častí považujú vypracovávanie územných plánov zón za najúčinnejší spôsob na zabránenie neželanej výstavby v stabilizovaných územiach. Obstarávanie UPNZ Krasňany a tiež Východné sa z rovnakých dôvodov v Rači začalo už v roku 2014. Hlavným dôvodom bola požiadavka stabilizovať obytné územia, spodrobniť zásady priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb, verejného dopravného a technického vybavenia, oproti tomu, ako sú v súčasnosti stanovené v Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy.

https://www.raca.sk/o-dalsom-osude-uzemneho-planu-zony-krasnany-rozhodnu-poslanci/ 

Prevzaté z www.račan.sk

Kopa hnoja a starosta s riešením


25.10.18 Dušan Veselý

V utorok 23.októbra 2018 na zasadaní zastupiteľstva m.č. BA-Rača bol o starostovej brigáde a jeho lopate pomôcť s hromadou hnoja, ktorú navozil on. V súvislosti s kontroverzným územným plánom zóny Krasňany: Obyvatelia sídliska Krasňany požadujú zákonné jednanie a Obyvatelia Krasňan: Zastabilizovanie sídliska Krasňany podľa starostu vznikla napätá situácia medzi občanom a samosprávou, plus podozrenie, že zastupiteľský zbor nevie, o čom hlasuje. Jednoducho povedané, taký pekný hnoj.

Račiansky starosta Peter Pilinský sa opäť ukázal  v peknom svetle a naoko pomohol ukludniť napätú situáciu s vypracovaným, predloženým územným plánom zóny Krasňany. "To ja nič, to tí druhí, poslanci". To nebolo o slušnom riešení vzniknutej situácie, to bolo o jeho predvolebných kortešačkách. 

Poslancom sa predložili dve alternatívy hlasovania: Buď vám odpílime ruku, alebo nohu. Vyberte si slobodne, veď je demokracia.

Osobne nevnímam výsledok hlasovania za riešenie. Vyriešené nie je nič. Slušným, poctivým riešením z jeho strany malo byť jeho verejné vystúpenie a priznanie, kto režíroval spracovateľa pri ÚPZ Krasňany.  To by bol prvý a nevyhnutný krok.  A o petíciach ani slovka  Račianski poslanci rozhodli – proces územného plánu Krasňany pokračuje, najproblematickejšie body sa odstránia Našiel som na facebooku, pekná básnička. Myslím si, že je to výstižné na posledné obdobie pred voľbami.

Voľby sa blížia,

hady sa plížia,

robia čo môžu,

zvliekajú kožu.


Za každú cenu,

sľubujú zmenu.

Dostanú hlas a

štípu zas !


http://dusan-vesely.racan.sk/2018/10/kopa-hnoja-starosta-s-riesenim.html

 

#Rača #Krasňany #ÚzemnýPlán #Pilinský #Voľby2018


7 views0 comments

Recent Posts

See All