Podali sme naše pripomienky na MČ Rača

Updated: Oct 31, 2018

Dnes 28.8.2018 o 13:06 hod. bola zaregistrovaná v podateľni MZ MČ Rača naša hromadná písomná pripomienka k návrhu územného plánu Krasňany.

Na hromadnú pripomienku sa podarilo vyzbierať 443 podpisov uvedomelých občanov, ktorým nieje ľahostajný osud nášho sídliska a stotožnili sa s celým jej znením.


VĎAKA VÁM ZA TO SUSEDIA, SPOLU SME SILNEJŠÍ !

Najvyšší súd dáva do pozornosti zásadu, ktorá platila už v rímskom práve, podľa ktorej „vigilantibus iura scripta sunt" t. j. „práva patria len bdelým" (pozorným, ostražitým, opatrným, starostlivým), teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv a ktorí svoje procesné oprávnenia uplatňujú včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou. V slobodnej spoločnosti je totiž predovšetkým vecou nositeľov práv, aby svoje práva bránili a starali sa o ne, inak ich podcenením či zanedbaním môžu strácať svoje práva majetkové, osobné, satisfakčné a pod.. To platí obdobne aj o využívaní zákonných procesných ustanovení včítane využitia možnosti podania opravných prostriedkov." (citované z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Sžf 65/2011). 

HROMADNÁ PRIPOMIENKA

Mestská časť Bratislava-Rača

odd. územného plánovania a stavebného poriadku

Kubačova 21

831 06 Bratislava

Bratislava 28.8.2018

Prílohy:

1. Podpisové hárky v počte: .........

2. Informácia o aktuálnom stave rozpracovanosti spracovania územnoplánovacích dokumentov na zonálnej úrovni a o zabezpečení procesu stavebnej uzávery, materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Nové Mesto, 14.6.2016

VEC: HROMADNÁ PRIPOMIENKA K NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY KRASŇANY, MČ BRATISLAVA - RAČA

V súvislosti s oznámením mestskej časti o prerokovaní Návrhu územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača, č.j. 8834/266/2018/ÚPSP-SIM zo dňa 25.05.2018 a oznámením o predĺžení jeho prerokovania č.j. 10598/266/2018/ÚPSP-SIM zo dňa 21.06.2018 my, dolupodpísaní vlastníci pozemkov/stavieb v katastrálnom území Rača a obyvatelia miestnej časti Krasňany podávame k návrhu územného plánu zóny nasledovné pripomienky:

ÚVOD:

Úvodom považujeme za nezodpovedné zo strany MČ-Rača a starostu Mgr. Petra Pilinského predložiť na pripomienkovanie tak závažný a rozsiahly materiál v letných mesiacoch. Júl a august je ešte obdobím, kedy ľudia čerpajú letné dovolenky, čím sa skracuje potenciálny čas na štúdium a vypracovanie pripomienok k Návrhu ÚPN Z Krasňany. Ďalšou skutočnosťou, ktorá ovplyvnila proces podávania pripomienok, bola týždenná celozávodná dovolenka (od 23.7. do 27.7.2018) na Miestnom úrade Rača, kedy nefungovala ani podateľňa, čiže pripomienky bolo možné zaslať len poštou. Je pozoruhodné až zarážajúce, že tak závažný materiál, ktorý sa dotýka všetkých občanov miestnej časti Krasňany, bol predložený na pripomienkovanie a následné schvaľovanie tesne pred novými komunálnymi voľbami mestských poslancov a starostu MČ-Rača.

KONKRÉTNE PRIPOMIENKY – ZÁSADNÉHO CHARAKTERU:


 

A. Požadujeme predčasne ukončiť proces obstarávania Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača

Odôvodnenie:

Územný plán zóny Krasňany mestská časť Bratislava – Rača je od samého začiatku 19.3.2014 obstarávaný v rozpore s § 11 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý ustanovuje:

Územný plán obce ustanovuje, pre ktoré časti obce treba obstarať a schváliť územný plán zóny.“

a v rozpore s § 12 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý zakotvuje, že:

Územný plán zóny sa spracúva pre časť obce, ak schválený územný plán obce ustanovuje:

a. obstarať územný plán zóny pre vymedzenú časť obce,

b. vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely.“

Územný plán hl. mesta SR Bratislavy z roku 2007 v znení dodatkov č. 2, 3, 4, 5 ustanovuje v bode 2.2.5 s názvom „Určenie častí územia, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť ÚPN Z“ obstaranie územných plánov zóny pre tieto časti územia v rámci mestskej časti Rača:

· Ohňavy – Hojné vinice,

· Úžiny – Rinzle (dopracovat na podklade UŠ Z Úžiny – Rinzle),

· Záhumenice (na podklade UŠ Z IBV Nad centrom Raca),

· Kopanice,

· Táborky – Huštekl,

· Žabí majer,

· Pánty – Šajby,

· Rendez – Východné,

· územie OP NKP kostola sv. Filipa a Jakuba, evanjelického a. v. kostola, kúrie na Alstrovej ul. c.171, kaštieľa na nám. A. Hlinku c.1 a paláca na nám. A. Hlinku c. 3 v Rači.


 

Časť územia hl. mesta Bratislavy a mestskej časti Bratislava–Rača –Krasňany však vymedzená v bode 2.2.5 textovej časti záväznej časti územného plánu hl. mesta SR Bratislavy nie je. V tomto bode textovej časti záväznej časti územného plánu hl. mesta SR Bratislavy sa uvádza na jeho konci, že „Pre ostatné územie mesta je možné spracovať ÚPN Z podľa potreby mesta a jeho jednotlivých častí.“ Takýto spôsob určenia resp. vymedzenia častí hl. mesta SR Bratislavy, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny, je v rozpore s § 11 ods. 6 a § 12 ods. 1 písm. a) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Rozhodovanie o potrebe obstarať a schváliť územný plán zóny sa tu nezákonne prenáša z hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré o nej rozhoduje v územnom pláne hl. mesta SR Bratislavy, na mestskú časť, ktorá o nej má nezákonne rozhodnúť pred začatím obstarávania územného plánu zóny na ňou určenú resp. vymedzenú časť obce. Súčasne sa na mestskú časť prenáša rozhodovanie o vymedzení resp. určení časti obce, ktoré prináleží územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy.

Keďže uvedená veta na konci bodu 2.2.5 textovej časti záväznej časti územného plánu hl. mesta SR Bratislavy bola vložená do záväznej časti územného plánu hl. mesta SR Bratislavy vložená Zmenami a doplnkami 02 schválenými uznesením mestského zastupiteľstva SR Bratislavy č.400/2011 z 15.12.2011, ktorých záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2011 z 15.12.2011 s účinnosťou od 1.2.2012, je v dôsledku rozporu obsahu bodu 6.3.1, ktorým bola zavedená posledná veta bodu 2.2.5 územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, sú Zmeny a doplnky 02 územného plánu hl. mesta SR Bratislavy v celom rozsahu neplatné podľa § 25 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pre rozpor svojho obsahu s platným právnym predpisom. Takýto neplatne schválený územný plán obce nemôže byť podkladom pre povoľovanie činností a stavieb (metodické usmernenie vo vzťahu na preskúmanie platnosti územnoplánovacej dokumentácie MDV SR, sekcia výstavby z 24.4.2017, č.06682/2017/SV/28602).

Keďže v danom prípade mestská časť Bratislava–Rača nemala od počiatku právomoc začať obstarávanie územného plánu zóny Krasňany, všetky úkony vykonané spracovateľom ako prieskumy a rozbory, návrh zadania, zadanie a návrh územnoplánovacej dokumentácie sú úkony vykonané bezúčelne a úplne neefektívne a nepochybne nezákonne a celý doterajší aj následný proces obstarávania je ničotný t.j. nulitný ab initio. Schválený územný plán zóny Krasňany bude v celom rozsahu neplatný na základe § 25 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pre rozpor svojho obsahu a rozpor v postupe obstarávania s platnými právnymi predpisom.

Obstarávaním a schválením územného plánu zóny Krasňany a vyhlásením jeho záväznej časti všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava–Rača bez splnenia podmienky v § 12 ods. 1 písm. a) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) dochádza a dôjde k porušeniu ústavného princípu legality resp. viazanosti orgánov verejnej moci právom podľa článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý stanovuje, že orgány verejnej moci môžu konať iba v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom. V dôsledku porušenia článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zakotvujúceho vládu práva spočívajúceho v podriadení sa orgánov verejnej moci Ústave Slovenskej


 

republiky a zákonom dochádza a dôjde zároveň k porušeniu základného princípu ústavnosti ako jedného z princípov demokratického právneho štátu podľa článku 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Súčasne uložením povinností fyzickým a právnickým osobám bez zákonného základu t.j. bez splnenia podmienky v § 12 ods. 1 písm. a) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) územným plánom zóny Krasňany dôjde k porušeniu ústavného príkazu ukladania povinností zákonom alebo na základe zákona a v jeho medziach podľa článku 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky. Uloženie povinnosti je možné urobiť okrem zákona iba na základe výslovného zákonného splnomocnenia (formálna podmienka) podzákonným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý sa musí pohybovať v medziach tohto splnomocnenia (et intra legem), ktoré musí byť náležitej kvality, ktorá sa dosiahne vtedy, ak splnomocnenie jednoznačne vymedzí hranice, v ktorých je podzákonná úprava prípustná. Samotný podzákonný predpis – záväzná časť územného plánu obce - nemôže byť základom pre uloženie povinnosti v záväznej časti územného plánu zóny. Hranice splnomocnenia na vydanie podzákonného predpisu na uloženie povinností – záväznej časti územného plánu zóny sú jasne viazané na podmienku, že v územnom pláne obce sú vymedzené časti obce, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny.

V prípade, ak sa časť územia Bratislavy vymedzená ako Krasňany vloží do bodu 2.2.5 textovej časti záväznej časti územného plánu hl. mesta Bratislavy medzi časti územia hl. mesta SR Bratislavy, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny, je možné opätovne začať proces obstarávania územného plánu zóny Krasňany.

Podobný prípad sa vyskytol aj v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, kde uvedená protiprávnosť bola uplatnená námietkami už v čase verejného prerokovávania zadania územných plánov zóny na časti Biely Kríž, pričom následne odbor územného plánovania Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR usmernil Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto: „obstarať územný plán zóny pre vymedzenú časť obce je možné v súlade s § 12 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov za podmienky, ak schválený územný plán obce ustanovil obstarávanie pre vymedzenú časť obce.“ (podľa dokumentu Informácia o aktuálnom stave rozpracovanosti spracovania územnoplánovacích dokumentov na zonálnej úrovni a o zabezpečení procesu stavebnej uzávery, materiál na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Nové Mesto, 14.6.2016 dostupného na https://banm.zastupitelstvo.eu/data/att/9148.pdf, ktorý prikladáme ako osobitnú prílohu k hromadnej pripomienke.) Identický problém bol aj s územným plánom zóny Mierová kolónia a územným plánom zóny Ľudová štvrť. V bode 2.2.5 záväznej časti územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy sa totiž časť mesta Bratislavy – Biely Kríž, Mierová kolónia ani Ľudová štvrť nevyskytuje ako časť mesta Bratislavy, pre ktorú je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny, a pre Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto sú určené iba tieto časti územia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie:


 

2. MČ Nové Mesto

Určenie častí územia na spracovanie ÚPN Z:

· Horná Mlynská dolina,

· Krahulčia,

· Filiálka,

· Zátišie – Hatalova,

· Tomášikova - Trnavská (dopracovať na podklade UŠ Z Tomášikova - Rožnavská),

· Vajnorská – Odborárska,

· Stromová – Pražská“

B. Požadujeme:

1) vypustenie textu

Transformácia okrajových polôh a nefunkčných priestorov zóny“ a „Transformovať nefunkčné a neestetické stavby radových garáží a k nim prislúchajúce priestory na hromadné garáže, ktoré predstavujú estetickejšie a efektívnejšie funkčno-prevádzkové a priestorovo-kompozičné riešenie, najmä z hľadiska spôsobu usporiadania budov a priľahlých priestorov, najmä na ulici Augusta Murína a pod areálom Meopty. Hromadné garáže riešiť ako čiastočne polyfunkčné objekty s možnosťou umiestnenia funkcií služieb, obchodu alebo administratívy v rámci parteru alebo inej časti budovy v maximálnom rozsahu 20 % podlažnej plochy budovy. Ide o nasledovné stavby: Blok C o Hromadná garáž AM (201) Blok F o Hromadná garáž V1 (206) Blok G o Hromadná garáž V2 (207) o Hromadná garáž V3 (208)

z bodu 1.2 - Zásady a regulatívy funkčného využívania, textovej časti záväznej časti Návrhu územného plánu zóny Krasňany,

2) ďalej vypustenie textu „hromadné garáže v blokoch C, F a G

z bodu 2.1.5 - Statická doprava, textovej časti záväznej časti Návrhu územného plánu zóny Krasňany,

3) ďalej úpravu textu Bloku C, textu Bloku F a textu Bloku G v bode 3.2 - Urbanistické bloky, textovej časti záväznej časti Návrhu územného plánu zóny Krasňany tak, aby neobsahovali asanácie radových garáží (107-111), (120-122), (123, 124, 126-130) a budova OV (125), novostavby hromadných garáží, zastavovacie podmienky novostavieb vrátane


 

sceľovania pozemkov pre účely novostavieb hromadných garáží AM (201), V1 (206), V2(207) a V3 (207) ani zoznam dotknutých pozemkov,

4) ďalej úpravu textu bodu 3.3. - Uličné priestory, textovej časti záväznej časti Návrhu územného plánu zóny Krasňany tak, aby neobsahovali údaj o asanácii radových garáží a pozemky, na ktorých stoja, a prostredníctvom ktorých je k nim zabezpečený prístup, ako aj v Zozname dotknutých pozemkov,

5) ďalej vypustenie textu „C, F, G“ z druhej vety bodu 7 - Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov, textovej časti záväznej časti Návrhu územného plánu zóny Krasňany,

6) vypustenie textu

Scelený pozemok pre budovu č. 201 Hromadná garáž AM (blok C) CELÉ POZEMKY 17374/55, 17374/84, 17374/7, 17374/100, 17374/99, 17374/101, 17374/62, 17374/102, 17374/77, 17374/103, 17374/91, 17374/104, 17374/51, 17374/105, 17374/59, 17374/106, 17374/66, 17374/107, 17374/73, 17374/108, 17374/80, 17374/109, 17374/88, 17374/11, 17374/95, 17374/110, 17374/5, 17374/111, 17374/53, 17374/112, 17374/57, 17374/113, 17374/60, 17374/12, 17374/64, 17374/13, 17374/68, 17374/14, 17374/71, 17374/15, 17374/75, 17374/16, 17374/79, 17374/17, 17374/82, 17374/18, 17374/86, 17374/19, 17374/9, 17374/2, 17374/93, 17374/20, 17374/97, 17374/21, 17374/49, 17374/22, 17374/50, 17374/23, 17374/52, 17374/24, 17374/54, 17374/25, 17374/56, 17374/26, 17374/58, 17374/27, 17374/6, 17374/28, 17374/61, 17374/29, 17374/63, 17374/3, 17374/65, 17374/30, 17374/67, 17374/31, 17374/69, 17374/32, 17374/70, 17374/33, 17374/72, 17374/34, 17374/74, 17374/35, 17374/76, 17374/36, 17374/78, 17374/37, 17374/8, 17374/38, 17374/81, 17374/39, 17374/83, 17374/4, 17374/85, 17374/40, 17374/87, 17374/41, 17374/89, 17374/42, 17374/90, 17374/43, 17374/92, 17374/44, 17374/94, 17374/45, 17374/96, 17374/46, 17374/98, 17374/47, 17374/10, 17374/48“,

vypustenie textu

Scelený pozemok pre budovu č. 206 Hromadná garáž V1 (blok F) CELÉ POZEMKY 17332/73, 17342/177, 17332/88, 17332/1, 17332/6, 17332/10, 17332/80, 17332/11, 17342/169, 17332/12, 17332/55, 17332/13, 17332/63, 17332/14, 17332/77, 17332/15, 17332/84, 17332/16, 17332/91, 17332/17, 17342/173, 17332/18, 17342/181, 17332/19, 17332/57, 17332/2, 17332/61, 17332/20, 17332/65, 17332/21, 17332/75, 17332/22, 17332/79, 17332/23, 17332/82, 17332/24, 17332/86, 17332/25, 17332/9, 17332/26, 17342/167, 17332/27, 17342/171, 17332/28, 17342/175, 17332/29, 17342/179, 17332/3, 17342/183, 17332/30, 17332/56, 17332/31, 17332/59, 17332/32, 17332/60, 17332/33, 17332/62, 17332/34, 17332/64, 17332/35, 17332/7, 17332/36, 17332/74, 17332/37, 17332/76, 17332/38, 17332/78, 17332/39, 17332/8, 17332/4, 17332/81, 17332/40, 17332/83, 17332/41, 17332/85, 17332/42, 17332/87, 17332/43, 17332/89, 17332/44, 17332/90, 17332/45, 17342/166, 17332/46, 17342/168, 17332/47, 17342/170, 17332/48,


 

17342/172, 17332/49, 17342/174, 17332/5, 17342/176, 17332/50, 17342/178, 17332/51, 17342/180, 17332/52, 17342/182, 17332/53, 17332/54, 17332/58 ČASTI POZEMKOV 17342/194 (97,8%), 17331/10 (80,4%), 17342/196 (74,3%), 17342/229 (27,8%), 17342/184 (23,8%), 17342/228 (16,8%), 17342/230 (15,7%), 17342/1 (10%), 17328/25 (0,6%)“,

vypustenie textu

Scelený pozemok pre budovu č. 207 Hromadná garáž V2 (blok G) CELÉ POZEMKY 17342/34, 17342/67, 17342/51, 17342/105, 17342/26, 17342/106, 17342/43, 17342/107, 17342/59, 17342/108, 17342/75, 17342/109, 17342/30, 17342/11, 17342/39, 17342/110, 17342/47, 17342/111, 17342/55, 17342/112, 17342/63, 17342/113, 17342/71, 17342/114, 17342/248, 17342/115, 17342/28, 17342/116, 17342/32, 17342/117, 17342/37, 17342/118, 17342/41, 17342/119, 17342/45, 17342/12, 17342/49, 17342/120, 17342/53, 17342/121, 17342/57, 17342/122, 17342/61, 17342/123, 17342/65, 17342/124, 17342/69, 17342/125, 17342/73, 17342/126, 17342/247, 17342/127, 17342/25, 17342/128, 17342/27, 17342/129, 17342/29, 17342/13, 17342/31, 17342/130, 17342/33, 17342/131, 17342/36, 17342/132, 17342/38, 17342/14, 17342/40, 17342/15, 17342/42, 17342/16, 17342/44, 17342/163, 17342/46, 17342/17, 17342/48, 17342/18, 17342/50, 17342/189, 17342/52, 17342/19, 17342/54, 17342/190, 17342/56, 17342/20, 17342/58, 17342/21, 17342/60, 17342/211, 17342/62, 17342/22, 17342/64, 17342/220, 17342/66, 17342/221, 17342/68, 17342/222, 17342/70, 17342/23, 17342/72, 17342/24, 17342/74, 17342/10, 17342/9, 17342/246, 17342/245 ČASTI POZEMKOV 17342/195 (87,8%), 17342/208 (81,3%), 17342/35 (80,6%), 17342/164 (30,9%), 17342/201 (10,8%), 17342/7 (5,7%), 17342/244 (0,8%)“,

vypustenie textu

Scelený pozemok pre budovu č. 208 Hromadná garáž V3 (blok G) CELÉ POZEMKY 17342/780, 17342/940, 17342/860, 17342/1010, 17342/990, 17342/1020, 17342/820, 17342/1330, 17342/900, 17342/1340, 17342/980, 17342/1350, 17342/760, 17342/1360, 17342/800, 17342/1370, 17342/840, 17342/1380, 17342/880, 17342/1390, 17342/920, 17342/1400, 17342/960, 17342/1410, 17342/1560, 17342/1420, 17342/1000, 17342/1430, 17342/770, 17342/1440, 17342/790, 17342/1450, 17342/810, 17342/1460, 17342/830, 17342/1470, 17342/850, 17342/1480, 17342/870, 17342/1490, 17342/890, 17342/1500, 17342/910, 17342/1510, 17342/930, 17342/1520, 17342/950, 17342/1530, 17342/970, 17342/1540, 17342/1550, 17342/1570 ČASTI POZEMKOV 17342/2070 (93%), 17342/1650 (72%), 17342/1640 (62%), 17342/1580 (61%), 17342/1030 (26%), 17342/2020 (15%), 17342/2080 (5%), 17342/2010 (2%)“,

vypustenie textu

„17342/206, 17342/162“,


 

vypustenie textu

„17342/104, 17342/187, 17342/159 , 17342/209 , 17342/160“,

vypustenie textu

„17342/161, 17342/186“,

a to všetko z bodu 7 - Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov, textovej časti záväznej časti Návrhu územného plánu zóny Krasňany,

7) vypustenie textu

Blok C – radové garáže (107-111) – nahrádza hromadná garáž AM (201), Blok F – radové garáže (120-122) – nahrádza hromadná garáž V1 (206), Blok G – radové garáže (123-126) a budova OV (125) – nahrádzajú hromadná garáž V2 (207) a hromadná garáž V3 (208)“,

vypustenie textu

Asanácia sa zároveň týka všetkých existujúcich radových garáží v riešenom území.“,

vypustenie plochy označenej červenou farbou na vykonanie asanácie radových garáží č. 100 až 112, 114, 120 až 130, 147 a 148 v schéme 3 Asanácie stavieb,

a to všetko z bodu 8.2 - Pozemky na vykonanie asanácie, textovej časti záväznej časti Návrhu územného plánu zóny Krasňany,

8) ďalej vypustenie celého bodu 8.2.1 - Asanácie stavieb radových garáží, textovej časti záväznej časti Návrhu územného plánu zóny Krasňany,

9) vypustenie textu „Bloky C, F, G“ v stĺpci Lokalizácia,

vypustenie textu „Hromadné garáže“ v stĺpci Popis/názov,

vypustenie textu „D-S3“ v stĺpci číslo VPS v Tabuľke 4 Zoznam verejnoprospešných stavieb (VPS),

a to všetko z bodu 9 - Zoznam verejnoprospešných stavieb textovej časti Návrhu územného plánu zóny Krasňany,

10) vypustenie plochy a pozemkov pre podzemnú a nadzemnú novostavbu hromadných garáží (budovy č. 201, 206, 207, 208) označenej číslom D-S3,

vypustenie plochy a pozemkov pre asanáciu radových garáží,


 

vypustenie plochy a pozemkov pre scelenie pozemkov pre tieto hromadné garáže,

vypustenie pozemkov radových garáží z plochy a sceleného pozemku pre verejnoprospešnú stavbu pre revitalizáciu Račianskeho potoka,

z regulačného výkresu, ktorý je súčasťou grafickej časti záväznej časti Návrhu územného plánu zóny Krasňany.

Odôvodnenie:

Územný plán zóny vykonáva územný plán obce na konkrétnom území obce. V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorý zakotvuje, že územný plán zóny sa spracúva pre časť obce, ak schválený územný plán obce ustanovuje:

a) obstarať územný plán zóny pre vymedzenú časť obce,

b) vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely.

Záväzná časť územného plánu hl. mesta SR Bratislavy neustanovuje vymedziť územným plánom zóny žiaden pozemok na verejnoprospešné účely ani žiadnu stavbu na konkrétne verejnoprospešné účely, a to ani pre účely statickej dopravy. V zmysle § 108 ods. 3 druhá veta zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) je verejnoprospešnou stavbou stavba určená na verejnoprospešné služby, z čoho možno dedukovať, že ide o výrazy s rovnakým významom. Z tohto dôvodu nie je možné v záväznej časti územného plánu zóny Krasňany vymedziť verejnoprospešné stavby na konkrétne verejnoprospešné účely, pretože to neustanovuje záväzná časť územného plánu hl. mesta SR Bratislavy. Z tohto dôvodu nemôže byť v územnom pláne zóny Krasňany vymedzená žiadna verejnoprospešná stavba t.j. ani hromadná garáž a dokonca ani pozemok pre verejnoprospešné účely. V dôsledku toho, že nemôže byť v území riešenom územným plánom zóny Krasňany vymedzená žiadna hromadná garáž ako verejnoprospešná stavba na pozemkoch fyzických osôb a právnických osôb, nemôže dôjsť ani k asanácii stavieb radových garáží pre účely verejnoprospešných stavieb (hromadných garáží) a ani k asanácii radových garáží pre účely pozemkov pre verejnoprospešné účely (pre účely odstavných a parkovacích plôch na pozemkoch, kde stoja radové garáže, pre účely rozšírenia miestnych komunikácii o pozemky, kde stoja radové garáže, ani pre iné účely), pretože vymedzenie pozemkov pre asanáciu radových garáží je dôsledkom nezákonného vymedzenia stavieb na verejnoprospešné účely – hromadných garáží na pozemkoch, kde stoja radové garáže. Asanácie radových garáží, na mieste ktorých sa nevymedzujú hromadné garáže, majú ten istý dôvod – stavby hromadných garáží ako stavby na verejnoprospešné účely, pretože v rámci odôvodnenia Zásad a regulatívov funkčného využívania uvedených v bode 1.2 textovej časti záväznej časti Návrhu územného plánu zóny Krasňany na str.8 je uvedené, že takouto zásadou a regulatívom je „transformovať nefunkčné a neestetické stavby radových garáží a k nim prislúchajúce priestory na hromadné garáže, ktoré predstavujú estetickejšie


 

a efektívnejšie funkčno-prevádzkové a priestorovo-kompozičné riešenie...“, čoho dôsledkom je určenie pozemkov na vykonanie asanácie v bode 8.2- Pozemky na vykonanie asanácie textovej časti záväznej časti návrhu územného plánu zóny Krasňany a v regulačnom výkrese s uvedením, že „Asanácie sa viažu najmä na novú výstavbu, ktorá nahrádza existujúce stavby: ... Blok C – radové garáže (10-111) – nahrádza hromadná garáže AM (201) ... Asanácia sa zároveň týka všetkých existujúcich radových garáží v riešenom území.“ Dôvodom asanácie všetkých garáží je tak transformácia radových garáží na hromadné garáže v podobe stavieb na verejnoprospešné účely.

Územný plán hl. mesta SR Bratislava v bode 12.2 - Automobilová doprava a komunikačná sieť v Riešení územného plánu, ktorý je súčasťou smernej časti územnoplánovacej dokumentácie a nie záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie a tak nie je spôsobilý ustanoviť pre územný plán zóny pre časť obce, aby územný plán zóny vymedzil pozemok alebo stavbu pre verejnoprospešné účely, obsahuje v bode 12.2.2 - Návrh riešenia bod 2. Riešenie statickej dopravy, kde je uvedené, že:

Riešenie statickej dopravy (jej odstavných a parkovacích nárokov) preto predpokladá systémový prístup, ktorý spočíva v nasledovných krokoch (uvádzame iba krok č.1 a prvú položku):

1. vytváranie predpokladov na plné pokrytie normových nárokov na odstavovanie vozidiel obyvateľov v obytných útvaroch (mimo centra mesta), čo znamená v jestvujúcich obytných zónach s nedostatočnými možnosťami na odstavovanie vozidiel zabezpečiť dodatočnú výstavbu hromadných garáží v reálnych dochádzkových vzdialenostiach od bydliska (do 200 m), pričom hromadné garáže by – podľa lokálnych podmienok – mali súčasne plniť aj funkciu ochrany obytných objektov pred hlukom z komunikácii.“

Vlastný návrh riešenia statickej dopravy je podľa Riešenia územného plánu hl. mesta Bratislavy možné a potrebné uplatniť v podrobnejšej zonálnej dokumentácii a preto nie je predmetom riešenia v územnom pláne hl. mesta Bratislavy. Keďže však ide zo strany územného plánu hl. mesta SR Bratislavy iba o návrh riešenia statickej dopravy v smernej časti územnoplánovacej dokumentácie, nemožno tvrdiť, že územný plán hl. mesta SR Bratislavy ustanovil pre územný plán zóny, aby vymedzil pozemky alebo stavby pre účely statickej dopravy ako verejnoprospešného účelu.

Keďže v danom prípade mestská časť Bratislava – Rača nemá právomoc vymedziť stavby pre verejnoprospešné účely v územnom pláne zóny Krasňany, schválený územný plán zóny Krasňany bude v celom rozsahu neplatný na základe § 25 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom


 

poriadku (stavebný zákon) pre rozpor svojho obsahu a rozpor v postupe obstarávania s platnými právnymi predpisom.

Vymedzením stavieb hromadných garáží ako stavieb na verejnoprospešné účely v územnom pláne zóny Krasňany a vyhlásením jeho záväznej časti všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Rača bez splnenia podmienky v § 12 ods. 1 písm. b) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) dochádza a dôjde k porušeniu ústavného princípu legality resp. viazanosti orgánov verejnej moci právom podľa článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý stanovuje, že orgány verejnej moci môžu konať iba v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom. V dôsledku porušenia článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zakotvujúceho vládu práva spočívajúceho v podriadení sa orgánov verejnej moci Ústave Slovenskej republiky a zákonom dochádza a dôjde zároveň k porušeniu základného princípu ústavnosti ako jedného z princípov demokratického právneho štátu podľa článku 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Súčasne uložením povinností fyzickým a právnickým osobám bez zákonného základu t.j. bez splnenia podmienky v § 12 ods. 1 písm. a) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) územným plánom zóny Krasňany dôjde k porušeniu ústavného príkazu ukladania povinností zákonom alebo na základe zákona a v jeho medziach podľa článku 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky. Uloženie povinnosti je možné urobiť okrem zákona iba na základe výslovného zákonného splnomocnenia (formálna podmienka) podzákonným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý sa musí pohybovať v medziach tohto splnomocnenia (et intra legem), ktoré musí byť náležitej kvality, ktorá sa dosiahne vtedy, ak splnomocnenie jednoznačne vymedzí hranice, v ktorých je podzákonná úprava prípustná. Samotný podzákonný predpis – záväzná časť územného plánu obce - nemôže byť základom pre uloženie povinnosti v záväznej časti územného plánu zóny. Hranice splnomocnenia na vydanie podzákonného predpisu na uloženie povinností – záväznej časti územného plánu zóny sú jasne viazané na podmienku, že v územnom pláne obce je ustanovené, že v územnom pláne zóny sa vymedzia pozemky a stavby pre verejnoprospešné účely. Ak by aj došlo k doplneniu záväznej časti územného plánu hl. mesta SR Bratislavy o požiadavku na vymedzenie stavieb statickej dopravy, konkrétne hromadných garáží, na území častí mesta v rámci územných plánov zón ako stavieb na verejnoprospešné účely, pri ich vymedzení v územnom pláne zóny Krasňany by museli byť splnené nasledovné všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené legislatívou Slovenskej republiky a až potom by bolo možné pristúpiť k výpočtu normových nárokov na odstavné a parkovacie plochy podľa technických noriem.

Návrh riešenia statickej dopravy v bode 12.2.2 Riešení územného plánu hl. mesta SR Bratislava trvá na výpočte normových nárokov na odstavné plochy v jestvujúcich obytných zónach. Tento návrh však nie je možné realizovať spôsobom výpočtu parkovacích nárokov ako technických požiadaviek, pretože je rovnako ako požiadavka na riešenie zisteného deficitu statickej dopravy na základe výpočtu nároku parkovacích miest podľa bodu 16.3.10 STN 73 6110 v znení STN 736110/Z1 a STN 736110/Z2 Projektovanie miestnych komunikácií určená v zadaní územného plánu zóny Krasňany schváleného 28.2.2017 uznesením miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača je v rozpore s § 8 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ktorý znie: „Odstavná a parkovacia plocha pre osobný automobil sa zriaďuje pri každom potenciálnom zdroji a cieli dopravy, ak tomu nebránia obmedzenia vyplývajúce z osobitných predpisov. Počet odstavných a parkovacích plôch musí zodpovedať slovenskej technickej norme.8)“ Poznámka pod čiarou k odkazu 8 uvádza STN 73 6056, čo je STN pre Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel, ktorá v bode 9 druhý odsek uvádza, že: „Počet odstavných a parkovacích miest pri jednotlivých druhoch stavieb stanoví ČSN 73 6110, povinnosť zriaďovať


 

odstavné a parkovacie miesta pri stavbách ustanovia osobitné predpisy.4)“, pričom poznámka pod čiarou k odkazu 4 uvádza vyhlášku FMTIR č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ktorá bola zrušená v roku 2000 a od roku 2002 bola nahradená spomenutou vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z.

Odkaz na slovenskú technickú normu v technickom predpise, ktorým je všeobecne záväzný právny predpis alebo iný predpis, ktorý obsahuje technické požiadavky na výrobok alebo iné požiadavky, ktorých dodržiavanie je povinné pri uvedení výrobku na trh, sprístupňovaní výrobku na trhu alebo pri používaní výrobku alebo ktorý zakazuje alebo obmedzuje výrobu, dovoz, predaj alebo používanie výrobku alebo usadenie sa poskytovateľa služby (definícia technického predpisu v § 4 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 31.3.2018) je od 1.1.2018 právne nezáväzný v dôsledku nahradenia prvej a druhej vety ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Zhoda so slovenskými technickými normami je dobrovoľná okrem prípadov, keď ich dodržiavanie vyžaduje tento zákon alebo iný technický predpis. Odkaz na slovenské technické normy, s ktorými je zhoda povinná, sa uvádza priamo v technickom predpise.“ vetou „Zhoda so slovenskou technickou normou je dobrovoľná.“ účinnou do 31.3.2018. Od 1.4.2018 na základe zákona č. 55/2018 o poskytovaní informácií o technickom predpise a prekážkach voľného pohybu tovaru je v § 2 písm. f) definovaná technická požiadavka na výrobok ako základná požadovaná charakteristika výrobku obsiahnutá v technickom predpise, najmä:

1. úroveň kvality výrobku,

2. úžitková vlastnosť výrobku,

3. bezpečnosť výrobku,

4. rozmer výrobku,

5. názov výrobku, pod ktorým sa sprístupňuje na trhu,5)

6. značka výrobku,

7. skúšanie a skúšobná metóda výrobku,

8. obal výrobku,

9. označovanie výrobku alebo vybavenie výrobku štítkom,

10. postup posudzovania zhody výrobku,

11. výrobná metóda alebo proces, ktorý má vplyv na charakteristiku výrobku,


 

Podľa § 2 písm. j) zákona č. 55/2018 o poskytovaní informácií o technickom predpise a prekážkach voľného pohybu tovaru účinného od 1.4.2018 je technickým predpisom všeobecne záväzný právny predpis alebo iný dokument vrátane návrhu technického predpisu v každom štádiu jeho prípravy pred jeho prijatím, ktorý obsahuje 1. technickú požiadavku na výrobok alebo inú požiadavku, ktorej dodržiavanie je povinné pri sprístupňovaní výrobku na trhu alebo pri používaní výrobku, alebo ktorý zakazuje alebo obmedzuje výrobu, dovoz, predaj alebo používanie výrobku. Podľa § 3 ods. 10 zákona č.60/2018 Z.z. o technickej normalizácii je po 31.3.2018 dodržiavanie slovenskej technickej normy dobrovoľné.

Uvedený právne záväzný technický predpis sa tak môže, ale od 1.1.2018 nemusí uskutočniť spôsobom, ktorý uskutočňuje od 1.1.2018 právne nezáväzná STN 73 6110 v znení STN 736110/Z1 a STN 736110/Z2. Preto, aby použitie STN 73 6110 v znení STN 736110/Z1 a STN 736110/Z2 bolo realizovaním technickej požiadavky ustanovenej podzákonným vykonávacím právnym predpisom (§ 8 ods. 3 vyhlášky č.532/2002 Z.z.) v území vymedzenom ako zóna Krasňany, musí byť splnená vyššie uvedená podmienka existencie potenciálneho zdroja a cieľa dopravy, čo je vylúčené v prípade návrhom územného plánu vymedzeného územia Krasňany, ktorá pozostáva takmer úplne zo stabilizovaného obytného územia a stabilizovaného územia občianskej vybavenosti v zmysle vymedzenia plôch podľa regulačného výkresu grafickej časti územného plánu hl. mesta SR, pričom podľa ku každému existujúcemu zdroju a cieľu dopravy vedie miestna komunikácia s motorovou dopravou zaradená do siete miestnych komunikácii (Kadnárová, Cyprichová, Hubeného, Vrbenského, Černockého, Pekná cesta, Hagarova, Horná, Hlinická) vrátane účelovej komunikácie (Augustína Murína). Na území navrhovanej zóny Krasňany neexistujú potenciálne zdroje a ciele dopravy v zmysle § 8 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Neexistuje právna povinnosť – technická požiadavka vypočítavať parkovacie nároky a zabezpečiť parkovacie miesta v časti Krasňany. Rovnakú požiadavku na umiestnenie odstavných a parkovacích plôch v miestach možných zdrojov a cieľov dopravy obsahuje aj bod 16.3.1 STN 73 6110 v znení STN 73 6110/Z1. Preklopenie bodu 16.3.1 STN 73 6110 do znenia § 8 ods. 3 prvá veta vyhlášky č.532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú všeobecné technické požiadavky na výstavbu bolo logickým ustanovením technickej požiadavky do právneho predpisu a tak zabezpečuje tejto technickej požiadavke záväznosť.

Ak neexistuje legislatívna povinnosť t.j. všeobecná technická požiadavka na výstavbu, ani nevyplýva taká požiadavka zriadiť parkovacie a odstavné plochy a ani vypočítavať ich počet z iného záväzného technického predpisu, nie je splnený základný predpoklad pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb hromadných garáží v zmysle vyššie spomenutej smernej časti územného plánu hl. mesta SR Bratislavy.

V návrhu smernej časti územného plánu zóny Krasňany na str.89 sa spracovateľ vysporiadal s pojmom „potenciálny zdroj a cieľ dopravy“ nasledovne: „Nároky statickej dopravy vychádzajú z potrieb všetkých potenciálnych jestvujúcich a navrhovaných zdrojov a cieľov dopravy v riešenom území vymedzenom hranicou zóny Krasňany.“ Pojem „potenciálny jestvujúci zdroj a cieľ dopravy“ je výraz, ktorý spája kategóriu „potenciálneho zdroja a cieľa dopravy“ s „jestvujúcim objektom“, ktorý je potenciálnym zdrojom a cieľom dopravy, pretože k nemu ešte nevedie miestna


 

komunikácia pre motorové vozidlá. Výraz „potenciálny jestvujúci zdroj a cieľ dopravy“ má správne znieť „potenciálny zdroj a cieľ dopravy s existujúcim objektom“. Nemôže byť zdroj a cieľ dopravy súčasne potenciálny a súčasne jestvujúci. Na základe tohto neprípustného spojenia vzájomne sa vylučujúcich prívlastkov došlo k nezákonnému výkladu pojmu „potenciálny zdroj a cieľ dopravy“ v tom zmysle, že spracovateľ zaň považuje všetky existujúce objekty s prístupom k miestnym komunikáciám s motorovou dopravou. Takéto existujúce objekty s prístupom k miestnym komunikáciám sa považujú za potenciálne zdroje a ciele dopravy iba za podmienok uvedených v bode 16.3.8. STN 736110 v znení STN 73 6110/Z1, podľa ktorého pri návrhu parkovacích plôch na území (v mestskej zóne) s existujúcimi objektmi s novým návrhom investičných aktivít na tomto území (pri predpokladanom počte miest nad 200 pre mestá väčšie ako 50.000 obyvateľov) a pri zmene v zhodnocovaní územia stavebnou činnosťou v oblasti s jestvujúcou zástavbou sa musia najskôr overiť jestvujúce parkovacie možnosti dopravným prieskumom statickej dopravy v zmysle bodu 3.6. a vyhodnotením dopravného prieskumu sa v prvom kroku určí disproporcia v celom dopravnom systéme v súčasnom stave s tým, že výhľad potrieb statickej dopravy sa stanoví tak, že sa zohľadní stupeň automobilizácie, ako aj všetky vplyvy v zmysle bodu 16.3.10 v čase prieskumu a v návrhovom období. Pritom treba brať do úvahy hodnoty z tabuľky 20 aj pre možné zmeny infraštruktúry, rozvoja územia a cieľovej deľby prepravnej práce, ktoré sa musia preukázať aj dopravným modelovaním v zmysle bodu 3.6. a výhľad sa musí počítať pre maximálne potreby parkovania. Podľa bodu 3.6.3 sa výpočet dopravných nárokov vykonáva na základe poznania súčasného stavu dopravy v riešenom území formou dopravných prieskumov ako aj na základe poznania charakteristík nového dopravného potenciálu vyplývajúceho z plánovaného územného rozvoja dotknutej lokality. Dopravné prieskumy sú účelovo zamerané na riešenú oblasť (územie), trasu alebo križovatku. Definovanie veľkosti riešeného územia s priľahlými mestskými komunikáciami a križovatkami určí obec. Podľa bodu 3.6.5 STN 736110 dopravný prieskum statickej dopravy sa vykonáva v dĺžke 12 hodín a 2 pracovných dní a jedného dňa cez víkend. Prieskum musí stanoviť pomer krátkodobého a dlhodobého státia a zdroj a cieľ statickej dopravy v riešenom území. Definovanie veľkosti riešeného územia s priľahlými miestnymi komunikáciami a križovatkami určí obec. Podľa bodu 3.6.6 posúdenie dopravy na riešenom území spolu s novou investíciou (pri predpokladanom počte nad 200 parkovacích miest v mestách s viac ako 50.000 obyvateľmi a nad 100 parkovacích miest v mestách do 50.000 obyvateľov) sa musí vykonať dopravným modelovaním vo viacerých scenároch zaťaženia a časových horizontoch pre priemernú dennú intenzitu (PDI) pracovného dňa. Scenáre sa musia vypracovať minimálne pre obdobie rannej a popoludňajšej špičkovej hodiny. Odporúčaný časový horizont návrhu je rok uvedenia do prevádzky a +10 a +20 rokov od zriadenej investičnej aktivity.

Výpočet požadovaných odstavných a parkovacích plôch pri existujúcich zdrojoch a cieľoch dopravy s existujúcimi objektmi napojenými na existujúce miestne komunikácie s motorovou dopravou sa môže týkať iba prípadov podľa bodu 16.3.8. STN 73 6110 v znení 73 6110/Z1, pretože vtedy je zrejmé, že vzniká potreba nových parkovacích miest pre nové investičné aktivity alebo zhodnocovaciu stavebnú činnosť a tak v tomto rozsahu ide o zmenu veľkosti zdrojov a cieľov dopravy práve o rozsah zdrojov a cieľov dopravy, ktorý sa dobuduje v rámci existujúceho objektu alebo v rámci jestvujúcej zástavby a môžeme tak hovoriť o potenciálnych zdrojoch a cieľoch dopravy. STN 73 6110/Z1 zaviedla jasný výklad pojmu „potenciálny zdroj


 

a cieľ dopravy“, ktorým je tak existujúci objekt s prístupom k existujúcej motorovej doprave len v rozsahu navrhnutej zmeny v zdrojoch a cieľoch dopravy.

Ak by došlo k použitiu výpočtu parkovacích nárokov podľa STN 73 6110/Z1 a STN 73 6110/Z2 bez toho, aby takúto požiadavku ustanovoval právny predpis alebo iný technický predpis, použiť tento výpočet je možné iba ako pomôcku pre podrobnejšie sa zoznámenie sa s lokalitou. Spracovateľom prezentovaný výpočet však zjavne nie je uskutočnený pri dodržaní bodu 16.3.8 STN 73 6110/Z1 (chýba zmienka o dopravných prieskumoch a dopravnom modelovaní podľa bodu 3.6 STN 73 6110/Z1). Čiže ho nie je možné použiť ani ako pomôcku pre podrobnejšie sa zoznámenie s lokalitou.

Všeobecne technické požiadavky na výstavbu sú popri cieľoch a zámeroch územného plánovania verejným záujmom chráneným stavebným zákonom (Metodické usmernenie vo veci postupu stavebného úradu pri odstraňovaní nepovolenej stavby elektronických komunikačných sietí umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia alebo na iných stavbách (napr. budovy, stožiare apod.), odbor štátnej stavebnej správy a územného plánovania MDVRR SR, február 2011). Ak ich nie je potrebné plniť, pretože nie je stanovená technická požiadavka vo všeobecne záväznom právnom predpise, nebude možné vo vyvlastňovacom konaní preukázať verejný záujem pre odstavné a parkovacie plochy pre účely verejnoprospešných stavieb podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie v zmysle článku 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 108 ods. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a dôjde tak k porušeniu článku 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.

Z dôvodu porušenia § 8 ods. 3 prvá veta vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu bude schválený územný plán zóny Krasňany neplatný na základe § 25 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pre rozpor svojho obsahu s platnými právnymi predpismi.

V prípade, že by bol preukázaný verejný záujem na odstavných a parkovacích plochách na základe prípadných skutočne existujúcich všeobecných technických požiadaviek na výstavbu podľa § 8 ods. 3 prvá veta vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., účel jeho realizácie prostredníctvom hromadných garáží by musel vyhovieť ústavnej požiadavke “na základe zákona” v zmysle článku 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorou je požiadavka podľa § 108 ods. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ktorá stanovuje, aby bol vo vyvlastňovacom konaní preukázaný verejný záujem na vyvlastnení pre účel verejnoprospešných stavieb podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, pričom verejnoprospešná stavba je podľa § 108 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) “Za stavby podľa odseku 2 písm. a) sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.”


 

Hromadná garáž nemôže byť považovaná za verejnoprospešnú stavbu, pretože hromadná garáž je stavbou, ktorá jednoznačne zo svojej povahy neslúži potrebám vopred neurčeného počtu osôb, neobmedzenému okruhu užívateľov resp. širokej verejnosti alebo anonymnej mase najrôznejších návštevníkov. Definovanie verejnoprospešných stavieb v územnoplánovacej dokumentácii má ďalekosiahle právne, socioekonomické a environmentálne dôsledky. Verejný záujem preto musí byť výslovne formulovaný aj vo vzťahu ku konkrétnej posudzovanej záležitosti a musí byť presvedčivo odlíšený od záujmu súkromného či kolektívneho. Práve pri hromadných garážach môže rezonovať oveľa viac individuálny vlastnícky a podnikateľský záujem než verejný záujem. Pri stavbe hromadných garáží nie je možné stanoviť prevahu verejného záujmu nad súkromným záujmom, pretože odstavné a parkovacie plochy v nej môžu v určitej miere slúžiť na podnikateľské účely pre stavebníka hromadnej garáže prostredníctvom ich predaja alebo prenájmu. Vo vyvlastňovacom konaní tak nebude možné dostatočne preukázať prevahu prípadného verejného záujmu na umiestnení verejnoprospešných stavieb 4 hromadných garáží nad zachovaním doterajších práv vlastníkov 450 radových garáží a pozemkov pod nimi a vedľa nich. Reštriktívny výklad pojmu “verejnoprospešné služby” v § 108 ods. 3 druhá veta zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) znamená, že stavba hromadnej garáže musí byť v celom rozsahu využívaná na verejnoprospešné služby, čo z povahy hromadnej garáže nie je objektívne možné zaručiť.

Z dôvodu porušenia § 108 ods. 3 druhá veta zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) bude schválený územný plán zóny Krasňany neplatný na základe § 25 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pre rozpor svojho obsahu s platnými právnymi predpismi.

Ďalším ústavným kritériom pre vyvlastnenie je kritérium “v nevyhnutnej miere”, ktoré obsahuje zásadu nevyhnutnosti a minimalizácie zásahu do vlastníckeho práva, v zmysle článku 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky t.j. posúdenie, či ide o jedinú možnosť zabezpečenia údajných parkovacích nárokov na pozemkoch, kde sa nachádzajú radové garáže vo vlastníctve fyzických osôb. Spracovateľ sa neriadil ústavnoprávnou a správnoprávnou zásadou subsidiarity a minimalizácie zásahov orgánov verejnej moci do súkromných práv vlastníkov pozemkov pod hromadnou garážou ako aj vlastníkov radových garáží, pretože spracovateľ neskúmal, či je možné a účelné uskutočniť verejnoprospešné stavby hromadnej garáže na pozemkoch vo vlastníctve mesta, mestskej časti, samosprávneho kraja a či štátu. Orgán verejnej moci je navyše viazaný aj zásadou hospodárnosti, ktorá mu káže zvoliť vlastný pozemok pre stavbu hromadnej garáže ako verejnoprospešnej stavby ako vhodnejší variant než na pozemkoch v súkromnom vlastníctve, pretože tieto pozemky ako aj radové garáže nie je potrebné vyvlastňovať a odškodňovať vyvlastnené osoby. Hromadné garáže je možné umiestniť na pozemkoch vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy ako aj mestskej časti Bratislava - Rača, ktoré sa nachádzajú v území vymedzenom pre územný plán zóny Krasňany k.ú. Rača: pozemok, parcelné číslo CKN 17342/250 s výmerou 280 m2 vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Rača, s ním susediaci pozemok, parcelné číslo CKN 17342/203 o výmere 1450 m2 vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, s ním susediaci pozemok parcelné číslo 17342/202 o výmere 1969 m2 bez listu vlastníctva a s ním susediaci pozemok parcelné číslo CKN17342/204


 

o výmere 2800 m2 bez listu vlastníctva, oba pozemky bez listu vlastníctva sú prekryté pozemkom parcelné číslo EKN 1516/5 vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava, spolu výmera 6500 m2, ďalej pozemok, parcelné číslo CKN 1607/78 vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislava o výmere 1416 m2. Na výmere spolu 7916 m2 je možné umiestniť 685 parkovacích miest, čo je dané 1130 parkovacími miestami, s ktorými ráta spracovateľ v hromadných garážach, ktoré navrhuje umiestniť na ploche asanovaných radových garáží, po odpočítaní 445 neasanovaných garáží, na troch podlažiach za predpokladu, že jedno parkovacie miesto vyžaduje asi 18 m2 x 685 parkovacích miest je spolu 12.330 m2 pre 685 parkovacích miest, čo znamená, že bez väčších problémov je možné umožniť na spomenutých pozemkoch pre 685 vozidiel na dvoch podlažiach hromadných garáží parkovať.

Ak nebudú splnené vyššie uvedené podmienky pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb hromadných garáží, potom nebudú splnené ani požiadavky bodu 6.6. zadania územného plánu zóny Krasňany „Požiadavky na obnovu, prestavbu a asanácie“, podľa ktorého sa má v návrhu ÚPN-Z definovať potreba obnovy, prestavby a asanácie niektorých existujúcich objektov (schátralých, nevyhovujúcich a provizórnych) vyskytujúcich sa v priestore zóny a v jeho zázemí, znehodnocujúcich charakter prostredia, za účelom dotvorenia celkovej urbanistickej štruktúry prostredia a z dôvodu realizácie verejnoprospešných stavieb, a to z toho dôvodu, že na území radových garáží nie je dôvod postaviť žiadnu verejnoprospešnú stavbu. Vymedzenie pozemkov na asanáciu radových garáží v návrhu textovej časti záväznej časti územného plánu zóny Krasňany a vymedzenie plôch na asanáciu radových garáží v regulačnom výkrese postráda záväzný dôvod tohto vymedzenia, ktorým je podľa bodu 1.2 textovej časti záväznej časti návrhu územného plánu zóny Krasňany Zásady a regulatívy funkčného využívania práve transformácia radových garáží na hromadné garáže.

Ďalej zdôrazňujeme, že v regulačnom výkrese plochy pre hromadné garáže ako verejnoprospešné stavby nie sú vymedzené fialovou farbou určenou pre verejnoprospešné stavby, sú vymedzené len ako nadstavby a podzemné stavby príslušnou určenou farbou, avšak nie ako verejnoprospešné stavby (sú iba označené číslom verejnoprospešnej stavby zo zoznamu verejnoprospešných stavieb z návrhu textovej časti záväznej časti územného plánu zóny Krasňany). Avšak všetky radové garáže na území vyčlenenom pre územný plán zóny Krasňany, z ktorých všetky majú byť asanované, sú lemované purpurovou líniou určenou pre plochy asanácie, pričom všetky nebudú zastavané hromadnými garážami ako verejnoprospešnými stavbami. Súčasne je potrebné uviesť, že návrh textovej časti záväznej časti v bode 8.1. „Pozemky pre verejnoprospešné stavby“ nevymedzuje pozemky pre verejnoprospešné stavby, ale odkazuje na ich vymedzenie regulačným výkresom, čo pri hromadných garážach navrhovaných na pozemkoch, kde sú umiestnené radové garáže, nie je splnené ich vyznačením fialovou farbou ako plochy verejnoprospešných stavieb, iba samotná stavba je označená číslom verejnoprospešnej stavby. Uvedené riešenie naznačuje, že spracovateľovi nejde o jednoznačné umiestnenie verejnoprospešných stavieb, pretože nevymedzil pre ne pozemky, na ktorých majú byť umiestnené, ale tieto pozemky vymedzil ako pozemky, na ktorých sa má vykonať asanácia a súčasne sa má asanácia vykonať nielen na týchto pozemkoch, ale aj na všetkých pozemkoch, kde sa nachádzajú radové garáže a aj na tých, ktoré sa nenavrhujú zastaviť hromadných garážami. Uvedené riešenie naznačuje to, že prvoradým záujmom spracovateľa je asanovať radové garáže t.j. ich


 

zbúrať a na asanovaných pozemkoch v skutočnosti neumiestniť hromadné garáže ako verejnoprospešné stavby, ale priestor získaný zbúraním radových garáží nechať pre prípadného vyvlastňovateľa radových garáží a pozemkov pod nimi, ktorý sa stane v dôsledku prípadného vyvlastnenia ich vlastníkom, využiť ako dočasný voľný priestor. Keďže uvedené asanované pozemky už následne nebude možné vyvlastniť pre účely umiestnenia hromadných garáží ako verejnoprospešných stavieb pre rozpor medzi textovou časťou záväznej časti územného plánu zóny Krasňany, ktorá odkazuje na regulačný výkres, ktorý má vymedziť pozemky pre verejnoprospešné stavby, a regulačným výkresom, ktorý ich nevymedzuje práve v prípade hromadných garáži na pozemkoch dnešných radových garáží, tak po následnej zmene územného plánu si nový vlastník asanovaných pozemkov môže uplatniť prostredníctvom spracovateľa svoje riešenie územia.

Spracovateľ v Prieskumoch a rozboroch z júna 2015 označil ako problém na riešenie bariérový efekt, v ktorý majú garáže na severe riešeného územia, ktoré čiastočne ale úplne zabraňujú priestupnosti územia pre pešiu a cyklistickú dopravu (str.142). Je zrejmé, že tento bariérový efekt sa týka aj motorovej dopravy do budúcej obytnej zóny Rinzle, ktorá je vedľa garáží na severe riešeného územia. Spracovateľ sa však nezastavil pri tomto, hneď nasledujúci problém na riešenie nadhodil riešiť barierizujúce prostredie s asociálnym nádychom pri líniových objektoch radových garáží brániace v prechode do prírodného prostredia Malých Karpát (str.142 Prieskumov a rozborov). Z uvedeného je zrejmé, že v tejto druhej požiadavke sa opakovalo presne to isté, čo sa sledovalo prvou požiadavkou, a je tu zámer miestnej komunikácie s motorovou dopravou k plánovanej obytnej zóne Úžiny - Rinzle, ktorá je určená na obstaranie územného plánu zóny v územnom pláne hl. mesta SR Bratislavy a v ktorej sa v zadaní územného plánu zóny Krasňany požaduje vytvoriť identifikačný uzlový priestor.

Z uvedeného je zrejmé, že spracovateľ sleduje svoj cieľ dosiahnuť asanáciu „líniových“ radových garáží pri Meopte.

Pre účely asanácie stavieb radových garaží spracovateľ nespĺňa ďalšiu požiadavku z bodu 6.6 zadania územného plánu zóny Krasňany schváleného miestnym zastupiteľstvom 28.2.2017 na dosiahnutie asanácie stavieb radových garáží, pretože musí ísť o schátralé, nevyhovujúce a provizórne a súčasne znehodnocujúce charakter prostredia. Dôvodom asanácie podľa bodu 1.2 Návrhu územného plánu zóny Krasňany je transformácia všetkých radových garáží na hromadné garáže z dôvodu neestetickosti a nefunkčnosti, čo je v rozpore s požiadavkami bodu 6.6 zadania, ktoré vyžadujú, aby asanované stavby boli schátralé, nevyhovujúce a provizórne, a to aj v prípade, ak k asanácii dochádza z dôvodu realizácie verejnoprospešných stavieb. Inými slovami, realizovať verejnoprospešné stavby na mieste existujúcich stavieb radových garáží nie je možné v zmysle zadania bez splnenia podmienky asanácie týchto existujúcich stavieb radových garáží. Návrh územného plánu zóny Krasňany navrhujúci transformovať neestetické a nefunkčné stavby radových garáží na hromadné garáže je tak v zjavnom rozpore so zadaním. Asanáciu podľa zadania možno vykonať len zo stavebno-technických a stavebno-zdravotných dôvodov spočívajúcich v stavbe samotnej. Pre tento prípad upozorňujeme spracovateľa, že pod výrazom „schátralé“ sa majú na mysli stavby, ktoré nevyhovujú po stránke


 

stavebno-bezpečnostnej a pod výrazom „nevyhovujúce“ sa majú na mysli stavby, ktoré nevyhovujú po stránke stavebno-zdravotnej (podmáčanie a vlhkosť stavby, nedostatok svetla a vzduchu v stavbách, nadmerné, ľudskému zdraviu škodlivé zamorovanie ovzdušia, priame ohrozovanie vodných zdrojov) a nie sú tak v oboch prípadoch spôsobilé na užívanie. Pojem „nevyhovujúci“ nemožno v žiadnom prípade interpretovať ako „nevyhovujúci“ z hľadiska požiadaviek výstavby obce, pretože takéto chápanie asanácie by umožnilo asanovať akýkoľvek objekt spôsobilý na užívanie a bol by prejavom zneužitia asanácie na ciele výstavby. Pojem „provizórny“ znamená dočasnú stavbu. Výrazy ako „neestetické a nefunkčné stavby radových garáží“, „neefektívne využité plochy radových garáží a voľných plôch“, „v súčasnosti zanedbané, nefunkčné a neestetické priestory radových garáží“ použité v záväznej a smernej časti návrhu územného plánu zóny Krasňany nezodpovedajú skutočnosti, jednak nie sú preukázané, avšak, čo je najdôležitejšie, sú nedostatočné na podradenie sa pod požiadavku zadania na „schátralé, nevyhovujúce a provizórne“ objekty znehodnocujúce charakter prostredia. Objekty radových garáží sú plne funkčné, sú estetické primerane architektonickým a urbanistickým požiadavkám z času svojej výstavby v druhej polovici 60. rokov 20. storočia a v žiadnom prípade nie sú zanedbané a plne sa využívajú. Sú v dobrom stavebnotechnickom stave, pretože, ak by neboli, riešil by ich štátny stavebný dohľad.

Nesplnením podmienok definície pojmu asanácia tak, ako je vymedzená v bode 6.6 zadania územného plánu zóny Krasňany dôjde pri súčasnom vymedzení pozemkov pre asanáciu k porušeniu zásady právnej istoty podľa článku 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá prikazuje pri definovaní neurčitých právnych pojmov používaných na obmedzenie základných práv a slobôd používať reštriktívny výklad ich rozsahu.

Vymedzením stavieb hromadných garáží ako stavieb na verejnoprospešné účely ako aj vymedzením pozemkov pod nim ako pozemkov na asanáciu v textovej časti záväznej časti územného plánu zóny Krasňany ako aj v regulačnom výkrese a vyhlásením záväznej časti územného plánu zóny Krasňany všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Rača dôjde k porušeniu práva na pokojné užívanie majetku podľa článku 1 ods. 1 prvá veta Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd už samotným schválením územného plánu zóny Krasňany. Vymedzenie verejnoprospešných stavieb a asanácie na pozemkoch vlastníkov v územnom pláne zóny Krasňany spôsobuje totiž nemožnosť získania nového územného rozhodnutia a stavebného povolenia a v dôsledku toho aj nemožnosť realizácie akejkoľvek novej stavby odlišnej od verejnoprospešnej stavby ako aj hrozbu vyvlastnením v neurčitom časovom bode. Určenie tzv. zmrazených pozemkov na vyvlastnenie v budúcnosti v dôsledku schválenia územného plánu spôsobuje porušenie práva na pokojné užívanie majetku podľa článku 1 ods. 1 prvá veta Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ak nie je splnená čo len jedna z 3 podmienok pre to, aby zásah do tohto práva nebol porušením tohto práva: 1. či zásah bol “stanovený zákonom” t.j. či bol zákonný, 2. či zásah bol v súlade so “všeobecným záujmom” a 3. či existovala spravodlivá rovnováha medzi požiadavkami všeobecného záujmu verejnosti a požiadavkami na ochrane základných práv jednotlivca a či to ukladá neprimerané a nadmerné bremeno na vlastníka. Hrozba vyvlastnením a bránenie v dosiahnutí územného rozhodnutia a stavebného povolenia spôsobuje, že právo na majetok sa stáva vratké a zrušiteľne z dôvodu, že tieto následky schváleného


 

územného plánu zóny Krasňany sa síce nedotknú práva na pokračovanie v užívaní a disponovaní so svojím majetkom v právnom zmysle, ale značne znížia účinný výkon práva užívať svoj majetok v praktickom zmysle, čím je daná existencia zásahu do práva na pokojné užívanie majetku v zmysle článku 1 ods. 1 prvá veta Dodatkového protokulu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a záladných slobôd (rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva v prípadoch Skibińscy v. Poľsko, č. 52589/99, 14.11.2006; Rosiński v. Poľsko, č. 17373/02, 17.7.2007, Skrzyński v. Poľsko, č. 38672/02, 6.9.2007; Buczkiewicz v. Poľsko, č. 10446/03, 26.2.2008, Pietrzak v. Poľsko, č. 38185/02, 8.1.2008, Tarnawczyk v Poľsko, č. 27480/02, 7.12.2010). Z analýzy podmienok článku 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky je zrejmé, že vymedzenie hromadných garáží ako verejnoprospešných stavieb v územnom pláne postráda požiadavku zákonnosti ako podmienky zásahu do práva na pokojné užívanie majetku, pretože odporuje § 8 ods. 3 prvá veta vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a § 108 ods. 3 druhá veta zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vrátane rozporu so zásadou subsidiarity a minimalizácie zásahu do základných práv vlastníkov nehnuteľností.

Z dôvodu porušenia článku 1 ods. 1 prvá veta Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd bude schválený územný plán zóny Krasňany neplatný na základe § 25 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pre rozpor svojho obsahu s medzinárodnou zmluvou o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorá má podľa článku 154c ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi ako platnými právnymi predpismi a je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky ako inkorporovaná medzinárodná zmluva, pretože zabezpečuje väčší rozsah ústavného práva na vlastnenie majetku podľa článku 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky ako zabezpečujú zákony Slovenskej republiky

Dávame do pozornosti, že alternatíva riešenia parkovacích potrieb prostredníctvom hromadných garáží nebola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, hoci v čase predloženia oznámenia o strategickom dokumente územný plán zóny Krasňany v septembri 2015 na Okresný úrad Bratislava ako príslušný orgán už parkovacie potreby boli známe z Prieskumov a rozborov z júna 2015, na ktoré sa oznámenie o strategickom dokumente dokonca odvoláva avšak bez toho, aby uviedlo, že z nich vyplýva potreba parkovacích miest s možným riešením formou hromadných garáží. Príslušné orgány sú povinné na základe princípu lojálnej spolupráce stanoveného v čl. 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii prijať všetky všeobecné alebo konkrétne opatrenia na nápravu neuskutočnenia takého zisťovacieho konania v časti týkajúcej sa hromadných garáží (analógia podľa bodu 65. rozsudku Súdneho dvora EÚ Wells C-201/02 z 7.1.2004 v spojení s bodom 44. rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Inter-Environement Wallonie C-41-11 z 28.2.2012). Povinnosť anulovania nezákonných následkov porušenia práva Únie má každý orgán dotknutého členského štátu, nielen súd (bod 43 rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Inter-Environement Wallonie C-41-11 z 28.2.2012). Posudzovanie strategických dokumentov je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27.6.2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie, čiže nerešpektovanie výkladu európskeho práva prostredníctvom príslušnej vnútroštátnej úpravy je porušením princípu lojálnej spolupráce členského


 

štátu s Úniou. Základný cieľ smernice 2001/42/ES je zohľadnený len vtedy, ak vnútroštátne súdy v prípade žalôb proti plánu príjmu vhodné opatrenia na zabránenie implementácie takého plánu pri absencii zisťovacieho konania na významnú časť tohto plánu, pretože v dôsledku zamlčania navrhovaných hromadných garáží pre takmer 2400 odstavných a parkovacích miest mohlo dôjsť k nesprávnemu zisteniu o tom, že sa neuskutoční posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Keďže sú splnené podmienky pre aplikáciu Charty základných práv Európskej únie, pretože dochádza k aplikácii práva Únie členským štátom (článok 51 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie), uplatňuje sa jej článok 37, ktorý znie: „Vysoká úroveň ochrany životného prostredia a zlepšovanie kvality životného prostredia sa musia začleniť do politík Únie a zabezpečiť v súlade so zásadou trvalo udržateľného rozvoja.“ Nevykonaním zisťovacieho konania vo vzťahu k navrhovaným hromadným garážam pre 2400 parkovacích a odstavných miest došlo k porušeniu článku 37 Charty základných práv Európskej únie, ktorá má ako rovnakú právnu silu ako medzinárodné dohovory o ľudských právach a základných slobodách a má tak podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky aplikačnú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Súčasne došlo k porušeniu článku 44 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého: „Každý právo na priaznivé životné prostredie.“ a článku 45 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého: „Každý právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.“

Záverom tejto pripomienky chceme pripomenúť a poukázať na verejný prísľub starostu MČ-Rača Mgr. Petra Pilinského, že Návrh ÚPN Z Krasňany týkajúci sa umiestnenia verejnoprospešných stavieb - hromadných garáži (nových viacpodlažných stavieb) na mieste radových garáži a asanácii týchto radových garáži bude z Návrhu územného plánu zóny Krasňany vypustené. Verejný prísľub bol daný obyvateľom Krasňan opakovane na verejných prerokovávaniach konaných v dňoch 20.6 a 27.6.2018 ako aj prostredníctvom TV BRATISLAVA (záznamy z jeho vystúpenia sú k dispozícii na http://www.tvba.sk/home/navrh-uzemneho-planu-zony-krasnany-ako-tomu-rozumieme/ a na youtube).

C. Poukazujeme, že v smernej a záväznej časti Návrhu územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača, neboli akceptované a rešpektované aj ostatné body zo záverečného vyhlásenia obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rača na Verejnom zhromaždení v roku 2014, nakoľko pri príprave návrhu ÚPN Z Krasňany nebola časť požiadaviek občanov vôbec zohľadnená, resp. bola úplne ignorovaná.


 

Odôvodnenie:

V procese prípravných prác a zverejneného oznamu o začatí obstarávania v marci 2014 Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača, MČ-Rača zvolala na základe požiadaviek občanov verejne zhromaždenie, na ktorom sa prijalo 5.6.2014 nasledovne vyhlásenie:

 

Občania vyzvali starostu a miestnych poslancov miestneho zastupiteľstva, aby dbali a v rozsahu ich právomoci, kompetencií a zodpovednosti zabezpečili 14 bodov z vyhlásenia odsúhlaseného na zhromaždení pri príprave a vyhotovení územnoplánovacej dokumentácie a v procese samotného schvaľovania Územného plánu zóny Krasňany a Východné.

Občania požadovali, aby úradníci bezpodmienečne dbali a zabezpečili zastavenie a nepovoľovovanie stavieb, ktoré svojim umiestnením, rozsahom, funkčným využitím a urbanistikou nebudú dodržovať územno-technické, enviromentálne, ekonomické a sociálne podmienky.

V bode 8 požadovali rešpektovanie ústavných práv a povinností vzťahujúcich sa na právo na priaznivé životné prostredie, povinnosť chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo, zákaz ohrozovať, poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky a plne


 

rešpektovať vlastnícke práva k existujúcim stavbám (budovy, byty, nebytové priestory a pozemky)

Predmetný návrh ÚPN Z Krasňany nerešpektuje základné právo upravené v čl. 20 ods. 1 v prvej vete Ústavy Slovenskej republiky, ktoré zaručuje možnosti reálneho výkonu vlastníckeho práva so všetkými jeho atribútmi. Návrh ÚPN Z Krasňany k existujúcim stavbám, pozemkom - navrhuje obmedzenie vlastníckych práv až vyvlastnenie v prospech verejnoprospešných stavieb, v našom prípade postavenie parkovacích domov s polyfunkciou na pozemkoch vlastníkov radových garáži.

V ďalšom Návrh ÚPN Z Krasňany navrhuje: zvýšiť zastavanú plochu o 9,15% oproti súčasnému stavu a znížiť zelené plochy o viac ako 20 %.

Občania v bodoch 3,5,7 a 9 vo vyhlásení požadovali, aby bola zachovaná urbanistika Krasňan, bola zachovaná a rozšírená zeleň a bolo zabránené v ďalšom zahusťovaní daného územia.

Návrh ÚPN Z Krasňany sa s veľa požiadavkami občanov nestotožnil a navrhuje viac zastavanej plochy a menej zelene, čo pri súčasnom globálnom otepľovaní, bude mať za následok zvýšenie priemernej teploty prostredia, najmä v letných mesiacoch, čím sa zníži komfort tu žijúcich obyvateľov.

Zníženie zelených plôch výrazne zníži aj schopnosti daného územia absorbovať dažďové vody, čím sa ešte zvyšuje riziko /aj v súčasnosti je veľmi vysoké/ lokálnych krátkodobých záplav pri intenzívnejších a dlhšie trvajúcich zrážkach. Zóna Krasňany nemá vybudovanú kanalizáciu na odvod zrážkovej vody a preto sú dažďové vody odvádzané do kapacitne obmedzenej existujúcej kanalizácie, alebo formou vsakov.

V bode 2.2.2 – Odvádzanie odpadových a dažďových vôd v záväznej časti je uvedené, že jestvujúci kanalizačný systém nie je možné zaťažiť zrážkovými vodami. Odvádzanie dažďových vôd je navrhnuté riešiť retenciou – zatiaľ nie je vybudovaná, odvádzaním do prírodného prostredia, prípadne ich akumulovať a následne používať na zavlažovanie.

Rozšírenie zelene v zóne Krasňany je nevyhnutné aj z dôvodu zlepšenia ovzdušia a rýchlejšieho filtrovania exhalátov z prostredia (výrobné prevádzky, automobilová doprava, …)

Je potrebné upozorniť, že verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti Bratislava-Rača nepožadovalo obstarávanie územného plánu zóny Krasňany, pretože obstarávanie sa začalo už 19.3.2014, ale pre prípad jeho schválenia vzniesli určité požiadavky, ktoré neboli rešpektované.

D. Poukazujeme na potrebu zachovať pri revitalizácii Račianskeho potoka aj súčasnú retenčnú nádrž resp. polder, ktorý je v tesnom dotyku s riešeným územím


 

Odôvodnenie:

Územie MČ-Rača-Krasňany je počas extrémnych hydrometeorologických a hydrologických situácii ohrozované prívalovými vodami. Práve tieto prívalové vody je potrebné zachytiť ešte pred tým, ako ohrozia obytnú zónu. Existujúci polder na Račianskom potoku plní túto funkciu a jeho zrušenie a vybudovanie novej ochrannej hrádze v obytnej zóne neguje účel, prečo sa takéto retenčné nádrže, resp. poldre budujú ešte nad intravilánom obytnej zóny.

E. Poukazujeme na potrebu presunutia retenčných nádrží, ktoré sú navrhnuté v regulačnom výkrese za obytnými domami na Hagarovej ulici do inej časti územia

Odôvodnenie:

Z predmetného výkresu nie je jasné, ale ani z textovej dokumentácie, ako bude odvádzaná voda z plných retenčných nádrží, či bude prepad realizovaný do vsakov, alebo bude napojený do kanalizácie odvádzajúcej dažďovú vodu. Stavba retenčných nádrží v tesnej blízkosti obytných domov bez napojenia do kanalizácie, predstavuje pre obyvateľov na Hagarovej ulici vysoké riziko zaplavovania obytných domov, nakoľko prívalová voda nebude len z malého územia nad domami, ale bude prichádzať z pripravovaných nových území nad vymedzenou zónou v regulačnom výkrese.

F. Požadujeme, aby z bodu 3.3 – Uličné priestory, bola vypustená ulica HAGAROVA – pracovný názov ulice, ktorá je lokalizovaná na severozápade riešeného územia medzi areálom Meopty a navrhovanými hromadnými garážami, aby z bodu 9 – Zoznam verejnoprospešných stavieb v tabuľke 4 – Zoznam verejnoprospešných stavieb (VPS), bola vypustená „Miestna komunikácia vrátane okružnej križovatky“, číslo VPS D-K.

Odôvodnenie:

Ulica HAGAROVA – pracovný názov ulice, ktorá je lokalizovaná na severozápade riešeného územia medzi areálom Meopty a navrhovanými hromadnými garážami vrátane okružnej križovatky je vytvorená účelne, aby vytvorila dopravný koridor z nových zón bývania nad hranicou riešeného územia, čím by sa Krasňany stali tranzitné a ulica Kadnárová by bola ešte frekventovanejšou ulicou, ako je dnes, čo by viedlo k zvýšenej hlučnosti a prašnosti. Okružná križovatka je typ križovatky, ktorá má zabezpečiť plynulosť dopravy. Meradlom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, daná lokalita je stabilizovaná a vybudovanie frekventovanej


 

komunikácie v tejto oblasti je neprípustné - územný plán počíta v budúcnosti s dopravnou obslužnosťou dotknutého rozvojového územia (aj to iba v určitej časti) vytvorením komunikácie II. triedy od predĺženia Riazanskej cez Horskú až po oblasť Rinzle, ktorá má viesť až v oblasti za Slovenskou grafiou. Vytváranie navrhovanej spojnice poza súčasne garáže je neprípustné.

G. Upozorňujeme, že v návrhoch smernej a záväznej časti ÚPN Z Krasňany nie je obsiahnutá časť týkajúca sa „POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z OCHRANY PRED POVODŇAMI A PRÍVALOVÝMI DAŽĎAMI“

Odôvodnenie:

Na zníženie rizika vyplývajúceho z ochrany pred povodňami a prívalovými dažďami nie sú v Návrhu ÚPN Z Krasňany navrhnuté opatrenia proti Q100 ročnej veľkej vode a taktiež nie sú identifikované lokality, ktoré ohrozujú pri prudkých dažďoch obytný súbor vrátane prístupových komunikácií spolu s návrhom opatrení na ich ochranu.

H. Upozorňujeme, že v návrhoch smernej a záväznej časti ÚPN Z Krasňany nie je obsiahnutá časť týkajúca sa „ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE“

Odôvodnenie:

Uvedené materiály (smerná a záväzná časť) návrhu ÚPN Z Krasňany vo svojom obsahu danú časť „ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE“ vôbec neobsahujú. Pritom sú to veľmi dôležité oblasti, ktoré majú priamy dosah na obyvateľov Krasňan. Len v krátkosti uvedieme napr. dodržiavať opatrenia vyplývajúce zo Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, prijatej uzneseným vlády SR č.148/2014 z 26.3.2014, rešpektovať požiadavku na ochranu podzemných a povrchových vôd vyplývajúcu z par.1 zákona č.364/2004 o vodách, dodržiavať požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v zmysle Nariadenia vlády SR č.269/2010 Z.z., rešpektovať príslušné platné normy STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácii s vodnými tokmi“ a STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“, posúdenie územia podľa zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a Vyhlášky MZ SR č.528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia, posúdenie nepriaznivých vplyvov z pozemnej dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č.549/200 na základe príslušných meraní hluku, infrazvuku a vibrácii a navrhnúť dostatočné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia.


 

I. Upozorňujeme, že v návrhoch smernej a záväznej časti ÚPN Z Krasňany nie je obsiahnutá časť týkajúca sa „VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV“

Odôvodnenie:

Uvedené materiály (smerná a záväzná časť) Návrhu ÚPN Z Krasňany vo svojom obsahu danú časť „VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV“ neobsahujú. Pričom Zadanie-čistopis, jún 2016 v bode 6.10 obsahuje požiadavku na vymedzenie ochranných pásiem.

Všetky vyššie uvedené pripomienky majú charakter zásadných pripomienok.


 

#Rača #Krasňany #ÚzemnýPlán #Písomnépripomienky #ZanašezelenéKrasňany


89 views0 comments

Recent Posts

See All