Podanie doplnenia podnetu na Okresnú Prokuratúru Brartislava III

Updated: Oct 31, 2018

Podali sme doplnenie hromadného podnetu na preskúmanie zákonnosti uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 28.02.2017 UZN 267/28/02/17/P, ktorým sa schválilo zadanie pre územný plán.

 

Najvyšší súd dáva do pozornosti zásadu, ktorá platila už v rímskom práve, podľa ktorej „vigilantibus iura scripta sunt" t. j. „práva patria len bdelým" (pozorným, ostražitým, opatrným, starostlivým), teda tým, ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv a ktorí svoje procesné oprávnenia uplatňujú včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou. V slobodnej spoločnosti je totiž predovšetkým vecou nositeľov práv, aby svoje práva bránili a starali sa o ne, inak ich podcenením či zanedbaním môžu strácať svoje práva majetkové, osobné, satisfakčné a pod.. To platí obdobne aj o využívaní zákonných procesných ustanovení včítane využitia možnosti podania opravných prostriedkov." (citované z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Sžf 65/2011).

 

#Rača #Krasňany #ÚzemnýPlán #Prokuratúra

4 views0 comments

Recent Posts

See All