Podarí sa dnes zastaviť Zrkadliská ?

Dnes 20.11.2019 o 18:00 v zasadačke č.9 (Alstrova 249) sa bude Miestne zastupiteľstvo MČ Rača mimoriadne zaoberať developerským zámerom výstavby obytného domu v lokalite "Zrkadliská". Po 10-ročnom boji obyvateľov BD Hečkova 18 proti tejto výstavbe, by mohlo dnes prísť k vyriešeniu situácie a definitívnemu ukončeniu trápenia dotknutých obyvateľov. Bude zaujímavé zúčastniť sa diskusie a sledovať, či poslanci podporia svojim hlasovaním návrh na odkúpenie pozemku z finančných zdrojov mestskej časti Rača ako aj z pokladnice mesta Bratislava.


Je jasné, že Rača nepotrebuje ďalšiu budovu, ktorá iba negatívne ovplyvní život všetkých obyvateľov a zdevastuje bývanie vlastníkov bytov v BD Hečkova 18.


Držíme palce, aby bol pozemok vykúpený!

S pozdravom

Za naše zelené Krasňany

František Polakovič


Petícia za zastavenie zámeru developera:

http://www.obyvatelia-proti-polyfunkcny-objekt-zrkadliska.sk/


Pozvánka na zastupiteľstvo:

https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/31368.pdf


Znalecký posudok:

https://zastupitelstvo.raca.sk/data/att/31382.pdf


Lokalita:

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=orto&z=19&c=17.149097,48.204520&it=point&sc=n&dt=owners#/detail/kataster/parcel

a-c/805866/1606?zoom=false

 

Znenie návrhu uznesenia na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku je nasledovné:


Návrh uznesenia Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu


a) súhlasí

s uzavretím Memoranda o spolupráci medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a mestskou časťou Bratislava-Rača pri majetkovoprávnom usporiadaní vzťahov k pozemku registra C KN, k. ú. Rača, parc. č. 1606 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1901 m², LV č. 4164, toho času vo vlastníctve spoločnosti VI GROUP Rača, spol. s r.o., so sídlom Roľnícka 157, Bratislava, IČO 43 991 858. b) súhlasí s majetkovoprávnym usporiadaním vzťahov k pozemku podľa písm. a), a to nadobudnutím predmetného pozemku do podielového spoluvlastníctva hlavného mesta a mestskej časti, pričom spoluvlastnícky podiel hlavného mesta má byť 9/20 a spoluvlastnícky podiel mestskej časti má byť 11/20. Kúpna cena za 11/20 podiel je 363 000 € vrátane DPH. c) žiada starostu zahrnúť sumu na kúpu pozemku vo výške podielu mestskej časti podľa písm. b) do rozpočtu mestskej časti na rok 2020 ako kapitálový výdavok.

b) súhlasí

s majetkovoprávnym usporiadaním vzťahov k pozemku podľa písm. a), a to nadobudnutím predmetného pozemku do podielového spoluvlastníctva hlavného mesta a mestskej časti, pričom spoluvlastnícky podiel hlavného mesta má byť 9/20 a spoluvlastnícky podiel mestskej časti má byť 11/20. Kúpna cena za 11/20 podiel je 363 000 € vrátane DPH.


c) žiada starostu

zahrnúť sumu na kúpu pozemku vo výške podielu mestskej časti podľa písm. b) do rozpočtu mestskej časti na rok 2020 ako kapitálový výdavok.


 

#Rača #Krasňany #Východné #ZaNašeZelenéKrasňany #Zrkadliská #Hečkova18

126 views0 comments

Recent Posts

See All