Poslanci MČ Rača boli opätovne písomne upozornení.

Vzhľadom na blížiace sa mimoriadne miestne zastupiteľstvo (verejné) zvolané do Nemeckého kultúrneho domu (NKD) na termín utorok 29.1.2019 16:00, zaslali občianski aktivisti z iniciatívy Za naše zelené Krasňany písomné upozornenie o existencii záväzného metodického usmernenia k procesu obstarávania ÚP-Z Krasňany, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDVSR) dňa 9.11.2018.


Poslanci boli týmto aktom detailne oboznámení o skutočnostiach, ktoré je pred nadchádzajúcim (závažným) miestnym zastupiteľstvom potrebné zdôrazniť a osobitne brať na zreteľ pri hlasovaní zastupiteľstva v otázke pokračovania obstarávania ÚP-Z.


 

V Bratislave dňa 25.1.2019

Vážené panie poslankyne a páni poslanci,  dovoľte, aby som Vám v prílohe zaslal metodické usmernenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky k obstarávaniu územného plánu zóny z 9.11.2018, ktoré bolo priamou reakciou na prijatie protestom prokurátora napadnutého uznesenia z 23.10.2018. Toto metodické usmernenie je podľa § 17 ods. 3 stavebného zákona záväzné pre všetky orgány územného plánovania t.j. pre Hlavné Mesto SR Bratislavu, pre Mestskú časť Bratislava-Rača a pre Okresný úrad Bratislava. Názor prokurátora v proteste nie je pre Vás záväzný, ani názor súdu, ktorý zrušil petržalské uznesenie a nebude pre Vás záväzný ani právny názor uznesenia súdu, ktorý zruší obe protestom prokurátora napadnuté uznesenie, hoci MČ BA Rača bude účastníkom sporu (záväzný je len výrok). Už vôbec nie je pre Vás záväzný názor nikoho, ani môj ani právnika MÚ MČ BA Rača. Avšak metodické usmernenie je pre Vás záväzné. To, že protestom prokurátora napadnuté uznesenia boli prijaté pred vydaním metodického usmernenia, nemá žiaden vplyv na jeho záväznosť od 9.11.2018, od kedy sa proces obstarávania územného plánu zóny stáva záväzne nezákonný, pretože je robený inak ako stanovuje § 12 ods. 1 písm. a) stavebného zákona. Keďže obe protestom napadnuté uznesenia vyvolávajú procesné účinky v podobe povinnosti Mestskej časti Bratislava-Rača spracovať návrh územného plánu zóny Krasňany (uznesenie z 28.2.2017 schválilo zadanie na spracovanie návrhu územného plánu zóny Krasňany a uznesenie z 23.10.2018 odsúhlasilo pokračovanie obstarávania so spracovaním variantného návrhu územného plánu zóny Krasňany), ak nedôjde k ich zrušeniu, bude povinnosťou Miestneho úradu MČ BA-Rača neplniť tieto uznesenia. Samozrejme je len otázkou času, kedy budú aj tak zrušené súdom. Po ich zrušení súdom vzhľadom na zaväzujúce metodické usmernenie bude vylúčené akékoľvek pokračovanie v obstarávaní územného plánu zóny Krasňany. 

Posledná veta kapitoly 2.2.5 záväznej časti územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy vyhlásenej všeobecne záväzným nariadením Hlavného mesta Bratislavy nie je dostatočným právnym základom pre obstarávanie územného plánu zóny Krasňany, pretože jej znenie "Pre ostatné územie mesta je možné spracovať územný plán zóny podľa potreby mesta a jednotlivých mestských častí" nezveruje mestskej časti žiadnu právomoc obstarávať územný plán zóny pre územie, ktoré nie je vymedzené v územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy , iba hovorí o takej možnosti, ak mestská časť bude mať takú potrebu. Realizáciu tejto možnosti však nikomu nezveruje, výraz "je možné" neimplikuje subdelegáciu t.j. ďalší prenos právomoci vymedzovať (konkretizovať) časti územia Hlavného mesta SR Bratislavy z Hlavného mesta SR Bratislavy na mestskú časť po tom, čo bola prenesená zákonom na Hlavné mesto SR Bratislavu. Ide o právne nedospelé ustanovenie, ktoré je potrebné vykladať v čo najširšom rozsahu  v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) stavebného zákona ako aj s článkom 2 ods. 2 Ústavy SR (orgány verejnej moci konajú spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom). Podzákonné predpisy je potrebné vykladať v čo najširšom možnom rozsahu v súlade so zákonom. Mestská časť si sama nemôže mimo územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy obstarávať územný plán zóny, ktorá nemá vymedzené územie v územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy - je to v rozpore s § 12 ods. 1 písm. a) stavebného zákona. 

S úctou k Vašej práci JUDr. Marek Mihálik, PhD.


 

Pre úplnosť prikladáme detailné znenie predmetného metodického usmernenia tu: 

Dovetok:

Na záver je namieste podotknúť, že nie je nutnou podmienkou výkonu poslaneckého mandátu právne vzdelanie.


Jednou z podmienok zodpovedného výkonu poslaneckého mandátu je tzv. "čítanie s porozumením".

Chceme preto veriť, že členovia poslaneckého zboru miestneho zastupiteľstva MČ Rače, týmto elementárnym spôsobom spracovanie čítaného textu disponujú, takže im obdržaná listina formátu A4 s obsiahnutým metodickým usmernením MDVSR bude nápomocná pri korektnom rozhodovaní či hlasovaní a zároveň nijako nenaruší ich osobnú integritu.


Cieľom hlasovacieho aktu musí byť jednoznačná snaha každého poslanca zabezpečiť stav vedúci proti nelegálnosti a proti pokračovaniu v nezákonnom procese.


Inak sa to celé deje s jeho/ich tichou alebo aktívnou podporou a výhovorky typu "nerozumel/a som" neobstoja...


 

#Rača #Krasňany #ÚzemnýPlánKrasňany #Pilinský #Drotován #MimoriadneZastupiteľstvo

186 views0 comments

Recent Posts

See All