Pravda víťazí ! (Či?)

Updated: Feb 9, 2019

Komentár. Autor je právnym poradcom občianskych aktivistov a dotknutých vlastníkov nehnuteľností na sídlisku Krasňany.


Pravda víťazí! / TUBLATANKA

Svet je iný než som myslel, svet je smutne-skutočný Prázdni ľudia chcú v ňom vládnuť, smejú sa nám do očí Žiadna pravda sa im nehodí! Svet sa bojí prázdnych ľudí, na dušu mu siahajú Keď sa proti tomu bráni, nôž mu na krk dávajú Žiadna pravda sa im nehodí! Aj tak ju nikdy nezabijú, tá nikdy nezomrie Žije aj keď ju práve nechcú a nikto pred ňou neutečie!

*refrén Pravda víťazí, pravde čas nevadí, ani lesk všemocných peňazí! Pravda víťazí, ak ju sám nezradíš, pravda vždy zvíťazí, zvíťazí!


Prázdni ľudia silou-mocou topia pravdu vo víne

A celý svet iba čaká, že ich doba pominie

Nikomu sa pravda nehodí!

Aj tak ju nikdy nezabijú, tá nikdy nezomrie

Žije aj keď ju nikde nechcú a nikto pred ňou neutečie!

*refrén


Aj tak ju nikdy nezabijú, Tá nikdy…

 

V svojom komentári reaguje na článok zverejnený na portáli OZ Račan.sk dňa 1.2.2019:

http://miro-scibrany.racan.sk/2019/02/Sporna-litera-dala-duchu-zakona-k.o..html


Citujeme z komentara:

2. 2. 2019, 16:35:00

Ďakujem pánovi Šcibranymu za reklamu môjho vzdelania. Skutočne ešte nikto sa nezaujímal takto podrobne o dôvody, pre ktoré môžem mať právny názor. Garážovníci chránili svoje garáže a to sa im aj definitívne podarilo. Nie sporná litera porazila duch zákona, ale naopak § 12 ods. 1 písm. a) stavebného zákona porazil poslednú vetu kapitoly 2.2.5 záväznej časti textovej časti územného plánu hl. mesta SR Bratislavy vyhlásenej všeobecne záväzným nariadením hl. mesta SR Bratislavy. Teda zákon porazil podzákonný predpis. Ako je to možné, že ten zákon si toto dovolil. No preto, že mu to prikazuje článok 2 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého všetky orgány verejnej moci vrátane obcí musia konať iba v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom. Teda keď podzákonný predpis prekročí rámec zákonného splnomocnenia, nesmie orgán verejnej moci konať nad rámec zákona. Vyšší zákon ruší nižší. Garážovníci od poslanca Tiňa počúvali len to, že nevie ako sa rozhodnúť, od poslankyne Plavúchovej Antalovej to, že mesto Bratislava dalo súhlas na územný plán zóny Krasňany, čo však zákon nepožaduje a štatút vyžaduje predchádzajúcu dohodu s mestom Bratislava, čo tiež splnené nebolo, nezávislý odborník Dulla požadoval, aby pre mestskú časť BA Rača pri výkone verejnej moci bol aplikovaný článok 2 ods. 3 Ústavy SR a bolo jej umožnené robiť všetko, čo nie zákonom zakázané, starosta neponúkol žiaden právny argument, primátor tiež nie, krajský stavebný úrad sa k protestu prokurátora vôbec nevyjadril a krajský prokurátor dokonca tvrdil, že podzákonná norma sa nesmie vykladá tak, aby porušila zákonnú normu. Podzákonný predpis síce má vyvrátiteľnú prezumpciu svojej správnosti a zákonnosti, pokiaľ nie je zrušený výslovne alebo mlčky, ale tento argument som paradoxne spomenul iba ja. Lenže tento argument neuznával žiaden prokurátor ani konajúci v petržalskom prípade, ani krajský a okresný konajúci v našom prípade, všetci zhodne tvrdili, že podzákonný predpis sa musí vykladať v súlade so zákonom. Pán Ščibrany nespomenul, že od 9.11.2018 platí metodické usmernenie Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré na základe právoplatného súdneho rozhodnutia v petržalskom prípade z 5.9.2018 vyložilo § 12 ods. 1 písm. a) stavebného zákona tak, že akýkoľvek postup iný, ako vymedzením konkrétnych lokalít v územnom pláne obce, je v rozpore s ním. Podľa § 17 ods. 3 druhá veta je toto metodické usmernenie záväzné pre všetky orgány územného plánovania t.j. obce, samosprávne úrady a krajské stavebné úrady. A teda poslanci mestskej časti Bratislava Rača boli viazaní ministerským výkladom zákona. Čiže konali tak, ako museli. Starosta prezieravo neoponoval záväznému ministerskému výkladu ani právnik MÚ BA Rača pán Šuchta. Od 9.11.2018 sa totiž zmenila právna situácia na celom Slovensku. Je koniec s nelegálnymi zónami. Zmeniť to môže už len Najvyšší súd SR v petržalskom prípade, čomu ale nikto neverí, pretože prekročenie zákonného splnomocnenia je taký vážny prehrešok proti princípu vlády práva (rule of law) zakotvenému v článku 2 ods. 2 Ústavy SR, že ním dochádza automaticky k porušeniu zásady ústavnosti, ktorá je základným princípom právneho štátu, ktorým je SR podľa článku 1 ods. 1 Ústavy SR.


2. 2. 2019, 16:36:00

Vážený pán Ščibrany, traja prokurátori, súd, ministerstvo - to sú predsa dve moci - výkonná a súdna, a moc, ktorý chráni práva osôb. Keď sa títo zhodnú, to mali poslanci ignorovať ? Navyše ministerský výklad je od 9.11.2018 záväzný. Ten ste zámerne v článku vynechali, lebo proti jeho záväznosti neexistujú argumenty. Nešlo o našu verziu pravdy - ale o víťazstvo právneho štátu nad svojvôľou verejnej moci. Boj za právny štát predviedli počas 7 mesiacov práve garážovníci a práve počas ich boja sa na ich stranu pridali spomenuté zložky štátnej moci. Prečo si niekto stále myslí, že samospráva je exteritorialita, že tam neplatia zákony ? Samospráva je presne ako akýkoľvek iný orgán verejnej moci povinná rešpektovať zákony a ich dodržiavať a nie ich obchádzať. K tomu, kto je za to zodpovedný: Odpoveď: nikto. A už vôbec nie poslanec Andráš alebo bývalý starosta Pilinský. Koho uznesenia boli zrušené ? Boli to uznesenia prijaté miestnym zastupiteľstvom v dôvere v stanovisko Okresného úradu Bratislava z 6.12.2016, ktorým bol vyslovený súlad návrhu zadania, jeho obsahu a postupu obstarania s príslušnými právnymi predpismi, ktoré prestalo platiť 9.11.2018 pre rozpor so spomenutým záväzným metodickým usmernením. Na to prišiel protest prokurátora z 4.12.2018 a poslanci v dôvere v záväzný výklad uznesenia miestneho zastupiteľstva odobrujúce obstarávanie územného plánu zóny Krasňany zrušili, čím dali najavo, že rešpektujú záväzný výklad ministerstva.

Obavy z developerov budeme riešiť obnovou zákazu novostavieb v územnom pláne mesta Bratislavy v stabilizovaných územiach. Úlohou územného plánu zóny nie je zabrániť výstavbe, to nie je jeho úloha. Potvrdilo sa to aj zamietnutým návrhom z leta 2018, ktorý navrhoval výstavbu hromadných garáží pre 2400 parkovacích miest, asanáciu 450 radových garáží a rozšírenie miestnych komunikácií na bulváre, vytvorenie miestnej komunikácie Hagarova s prechodom na Rinzle za účelom výstavby mimo územia územného plánu zóny Krasňany. Územný plán zóny slúži teda na pretváranie územia podľa vôle samosprávy. Je to nekompromisný riadiaco-mocenský akt, kde je občan v postavení bezmocného objektu. Je to záväzný plán. Ide o istý druh sociálneho inžinierstva, kde pre prospech väčšiny dochádza k obetovaniu menšiny. Z pohľadu garážovníkov došlo k v lete k odhaleniu toho, na čo sa dá územný plán zóny zneužiť. Podali pripomienky, ale ako by tie dopadli ? Ich vyhodnotenie by bolo predmetom rozhodovania pracovníkov miestneho úradu BA Rača a súkromnej firmy-spracovateľa a osoby zodpovednej za obstarávanie. Čo by ste robil Vy pán Ščibrany na mieste garážovníkov ? Čakal by ste až Vám pre prospech developerov zoberú majetok ? A tešil by ste sa z úspechu developera stavajúceho hromadnú garáž ? Napísal by ste ďakovný list, že ste mohli cestovať v čase do doby 50. rokov ? Pozval by ste spoluobčanov, ktorí nemajú radové garáže, na oslavu obnovenia sociálnej rovnosti ? Vyvesil by ste si článok 20 ods. 4 Ústavy SR a denne by ste robil okolo neho oslavný tanec ? Za náhradu za vyvlastnenie by ste si čo kúpil ? Poslanci 23.10.2018 prijali uznesenie, kde uviedli, že "budú" z územného plánu vyňaté hromadné garáže a asanácie radových garáží. Toto uznesenie bolo nevykonateľné, lebo nebolo nikomu adresované. A ak by aj bolo, akú by mali garážovníci istotu, že by sa aj realizovalo? Žiadnu. A ak by sa aj realizovalo, prijatý územný plán zóny sa dá ľahko zmeniť, je tam len etapa návrhu zmeny územného plánu, jeho spracovanie, prerokovanie a schválenie a dodatočne zaviesť dôvod pre vyvlastnenie garáží.


2. 2. 2019, 16:37:00

Žijeme v brutálnej dobe, kde sa siaha ľuďom na majetok a na posvätné vlastnícke právo, ktoré je základným ľudským právom daným od Boha. Boh stvoril človeka, aby si podmanil Zem. Ale toto právo dal všetkým, nielen developerom. Radové garáže na Hagarovej bránia developerom v podmanení si vytýčených území. Preto musia byť za každú cenu zlikvidované. Teraz keď to nevyšlo cez územný plán zóny Krasňany, prídu na rad ďalšie scenáre.Pán Ščibrany, rozumiete o čo ide v miestnej politke ? Najmä o to ako vydrbať s občanom. Lenže občan nie je somár. Občan sa bráni, keď ho majú pozbaviť jeho základných ľudských práv. Občania sa spoja, lebo nechcú byť obete svojvôle moci a developerov. Občan chce byť pánom na svojom území, lebo on je zdrojom všetkej moci v štáte a on je tvorcom samosprávy. Siahať na občana kradmou rukou sa teda nevyplatilo. Občan chce pokojne užívať svoj majetok a tešiť sa zo života a z víťazstva pravdy a práva.

Verím pán Ščibrany, že sa na vec pozriete aj triezvejším pohľadom, keď vyhasnú emócie. Prídu totiž časy, ktoré má v pláne nový primátor, ktorý plánuje, aby celá Rača ako mestská časť bola jednou zónou. Potom som zvedavý, aký pokojní budú občania Rača vrátane Vás pán Ščibrany. Možno navrhnú asanovať Váš dom, pretože je prejavom zastaralej koncepcie bytovej alebo domovej výstavby, alebo Vám začne opadávať omietka. Totiž v stavebnom zákone je asanácia možná pre čokoľvek. Chýba tam akákoľvek zákonná inštrukcia. Rovnako je to s verejnoprospešnými stavbami - sú to stavby na verejnoprospešné služby a verejné technické vybavenie. Poďme asanovať a stavať verejnoprospešné stavby, lebo tie sa dajú robiť len cez územné plány zón, na celom území Rače. Hneď uvidíme, kto je za územný plán.

Občania navrhnite, ktoré budovy v Rači máme asanovať a aké verejnoprospešné stavby a kde chcete. Podľa toho si vopred pripravíme územný plán zóny Rača do budúcnosti, keď primátor presadí nový územný plán mesta. My budeme pripravení.

S úctivým pozdravom autor príspevku

JUDr. Marek Mihálik, PhD.


 

#Rača #Krasňany #ÚzemnýPlánKrasňany #Pilinský #Drotován #ZaNašeZelenéKrasňany

172 views0 comments

Recent Posts

See All