Územný plán Krasňany pokračuje ! :o(

Updated: Oct 31, 2018


AJ NAPRIEK UPOZORNENIAM ZO STRANY OBČANOV O NEZÁKONOSTI CELÉHO PROCESU, POKRAČUJE STAROSTA A POSLANECKÝ APARÁT RAČE V NEZÁKONNOM OBSTARÁVANÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU !


NÁHODA ? NEVEDOMOSŤ ? NIE !

Lebo Krajský súd už právoplatne rozhodol v analogickom prípade ohľadne obstarania ÚP zóny v Petržalke a konštatuje dňa 10.10.2018 nasledovné :

"Iba Územný plán príslušnej obce môže ustanoviť, pre ktoré jej časti je možné obstarať a schváliť územný plán zóny (§ 11 ods. 6 Stavebného zákona). Dotknuté mestské časti smú územný plán zóny obstarať iba pre tie lokality, v ktorých to povoľuje územný plán obce, ktorej sú súčasťou.Postup nad rámec tohto zmocnenia je prejavom svojvôle a je protizákonný."


https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2018/10/Scan_Uznesenie.pdf?fbclid=IwAR3boUaemmsKb6uMfPvN6uBrKuiE0vyxKHMlBO3eYL5ffmBUuG0hKUPHe6w

24.10.2018 - Oznamy

Na poslednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva MČ Rača v aktuálnom zložení sa poslanci najviac venovali téme, ako ďalej pokračovať v obstarávaní územného plánu zóny Krasňany, ktorý je v procese tvorby už štyri roky.Starosta Rače Peter Pilinský sa domnieval, že o osude strategického dokumentu, ktorý sa tvoril pod dohľadom súčasných poslancov, by mali rozhodnúť práve oni, preto na ich posledné spoločné rokovanie materiál predložil.  Po dlhej rozprave a vyjadrení rôznych názorov či už z radu poslancov alebo obyvateľov, nakoniec poslanci hlasovaním rozhodli o tom, že proces tvorby územného plánu zóny Krasňany bude pokračovať, avšak za istých podmienok,  predovšetkým sa z dokumentu vyhodia najproblematickejšie body - hromadné garáže a ich zaradenie do verejnoprospešných stavieb a asanáciu, a tiež prístupovú komunikáciu na Hagarovej. Okrem toho sa poslanci uzniesli, že po ukončení vyhodnotenia a zapracovania pripomienok, ktoré v stanovenom termíne prišli na miestny úrad, sa znova bude konať verejná prezentácia variantného návrhu územného plánu zóny Krasňany a následne bude predložený výrok na odsúhlasenie miestnemu zastupiteľstvu MČ Rača.  „Som veľmi rád a ďakujem račianskym poslancom, že u nich vyhral zdravý rozum a rozhodli sa podporiť pokračovanie procesu obstarávania územného plánu zóny Krasňany. Ide totiž o veľmi dôležitý strategický dokument a v podstate najúčinnejší nástroj, ako v budúcnosti zabrániť developerom v ich snahe o ďalšie zahusťovanie sídliska Krasňany,“ povedal starosta Peter Pilinský. 


https://www.raca.sk/racianski-poslanci-rozhodli-proces-uzemneho-planu-krasnany-pokracuje-najproblematickejsie-body-sa-odstrania/ 

#Rača #Krasňany #ÚzemnýPlán #StavebnáUzávera #Pilinský #Prokuratúra

21 views0 comments

Recent Posts

See All