V Petržalke je ohľadne UP už jasno !

Updated: Oct 31, 2018

Prevzaté z www.reality.etrend.sk


22.10.2018, 05:01 | Tomáš Vašuta | 

O budúcnosti a podobe Sadu Janka Kráľa či okolia Einsteinovej chceme rozhodovať aj my, nielen mesto. S takouto ambíciou prijímali uznesenie petržalskí poslanci v septembri 2016. Okrem toho poverili prednostu obstarávaním územného plánu. Snahy zmeniť zákonom dané pomery však zastavila prokuratúra.O čo vlastne išlo? Hlavné mesto je jediným orgánom, ktorý rozhoduje o tom, či je pripravovaná stavba v súlade s územným plánom. V praxi to vyzerá tak, že každý jeden stavebník musí predložiť investičný zámer mestu, aby ho odobrilo. A je úplne jedno, či ide o projekt v Ružinove, Dúbravke alebo Karlovej Vsi. O tom, či sa môže postaviť, alebo nie, rozhodne magistrát.

Chceli rozhodovať

V takomto prípade nemajú mestské časti žiadne páky na to, aby výsledok ovplyvnili.  Stavbu môžu korigovať, resp. usmerňovať až v procese vydania územného, respektíve stavebného povolenia. Táto zaužívaná a zákonom daná prax sa nepáčila poslancom petržalského zastupiteľstva a na zasadnutie pripravili návrh na jeho zmenu.

Starosta mal podľa neho požiadať primátora, aby o vymedzených územiach nerozhodoval len magistrát, ale stanoviskom aj mestská časť. Poslanci takto chceli rozhodovať o troch územiach: Centrálnej Petržalke, Sade Janka Kráľa a okolí Einsteinovej ulici.

V prvom prípade ide o územie, ktorého súčasťou má byť nosný systém dopravy.  „Uvedené územie je súčasťou územia Centrálnej rozvojovej osi Petržalky, na ktorú hlavné mesto uskutočnilo v roku 2014 súťaž návrhov na riešenie tejto rozvojovej osi s tým, že po vyhodnotení súťaže obstará urbanistickú štúdiu Centrálnej rozvojovej osi Petržalky a následne zabezpečí obstaranie územného plánu zóny tejto rozvojovej osi,“ znelo vysvetlenie v návrhu.

„Z tohto dôvodu navrhujeme, aby hlavné mesto urýchlene obstaralo urbanistickú štúdiu Centrálnej rozvojovej osi Petržalky a následne obstaralo územný plán zóny tejto rozvojovej osi,“ žiadala dôvodová správa.

Prokuratúra sa ozvala

V prípade Sadu Janka Kráľa hovorili poslanci o tom, že územie je „dlhodobo atakované snahami developerov o masívnu výstavbu“.  Aj preto žiadali o zmenu a sprísnenie regulácie pre nové projekty. Zmeny sa mali týkať podlažnosti či veľkosti zastavaných plôch.

V prípade okolia územia Einsteinovej ulice malo opatrenie vyriešiť spor s developerom. „V roku 2000 predalo Hlavné mesto uznesením č. 258/2000 za účelom vybudovania nízkopodlažnej zástavby ‚Tourcentra‘ a parkoviska pre obyvateľov priľahlých domov, dokonca s predkupným právom hlavného mesta. Právny nástupca nadobúdateľa pozemkov deklarovaný účel predaja nedodržal a na území plánoval výstavbu budov s výškou až 18 poschodí, na čo získal aj stavebné povolenie,“ vysvetľovali v dôvodovej správe.


Okrem toho poverili prednostu, aby obstaral územný plán v lokalite Einsteinova a lokalite Sad Janka Kráľa. Práve tento bod sa nepáčil prokuratúre, ktorá mestskej časti navrhla uvedený návrh zrušiť. Podľa nej mestská časť „nemôže spracovať územný plán zóny pre vymedzenú časť obce v uvedených lokalitách“.

Len presne stanovené zóny

Podľa prokuratúry nie sú mestské časti oprávnené  obstarávať územné plány. „Takýto postup možno považovať za neprípustný, ktorým si mestská časť nezákonne uzurpuje právomoc, ktorú v zmysle zákone nemá, a teda jej postup je v rozpore so stavebným zákon,“ odôvodňovala prokuratúra.

Miestne zastupiteľstvo návrh odmietlo zrušiť, keď prosbu  prokuratúry koncom minulého roka zamietlo. Posun v tejto veci urobil až Krajský súd v Bratislave, ktorý predmetné uznesenie začiatkom októbra zrušil. Súd konštatoval, že zo schváleného územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy „nevyplýva možnosť spracovať územný plán zóny pre vymedzenú časť obce“.

Inak povedané, mestské časti môžu obstarávať a schváliť územný plán, ale len pre lokality či zóny, ktoré sú vymedzené územným plánom. Aj preto bol pokus petržalských poslancov neúspešný.


https://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/petrzalski-poslanci-chceli-rozhodovat-o-sade-janka-krala-zastavila-ich-prokuratura.html


 

#Rača #Krasňany #ÚzemnýPlán #Prokuratúra #Petržalka

5 views0 comments

Recent Posts

See All