Zeleň spoluvytvára “ducha miesta – genius loci”, vhodne člení a spája sídlo do logicky usporiadanej urbanistickej štruktúry, vytvára krajinný ráz a obrazy a prináša estetickú hodnotu vo forme vizuálneho
obohatenia priestoru.

1.jpg
10.jpg
6.jpg
Sakuri.jpg
9.jpg
8.jpg
4.jpg
7.jpg
11.jpg
16.jpg
18.jpg
30.jpg

Zeleň patrí k základným zložkám sídelnej a krajinnej štruktúry, pričom je osobitne známy pozitívny vplyv zelene na stav a kvalitu životného prostredia.

 

Funkčnú väzbu k ostatným funkčným zložkám vyjadrujú hlavné funkcie zelene, ktoré môžeme rozdeliť podľa charakteru na:

 • environmentálne 

 • spoločenské

 • rekreačné

 • estetické

Medzi enviromentálne funkcie radíme:

 • zlepšenie mikroklímy

 • znižovanie prašnosti 

 • zlepšenie kvality ovzdušia

 • pozitívny vplyvu na hydrologický cyklus 

 • ochrana a podpora biodiverzity

Vo vzťahu k biodiverzite sa rozlišuje topická funkcia zelene (schopnosť poskytovať rôznym skupinám živočíchov možnosti úkrytu, hniezdenia a pod.), a jej trofická funkcia, kde prvky zelene (rastliny, dreviny) slúžia ako potravinové zdroje pre rôzne živočíchy. Jej význam a funkcia narastá osobitne so zreteľom zmierňovania a prispôsobovania sa očakávaným negatívnym dopadov zmeny klímy v urbanizovanom prostredí.


Nemenej významné sú aj ďaľšie funkcie zelene a to:

 • sociálne

 • spoločenské

 • zdravotné

 • ekonomické                                                               

Ekonomické funkcie, ako napr. pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva, rekreačné služby, prevencia kriminality a ekonomický prínos. Viaceré štúdie dokázali priamy vplyv medzi zdravím obyvateľstva, úrovňou fyzickej aktivity a dostupnosťou zelene. Zeleň je dôležitá pre zdravie obyvateľstva, pretože umožňuje kontakt s prírodou, podporuje regeneráciu zo stresových situácií a celkovo je prospešná pre duševné zdravie, pomáha zlepšiť správanie a pozornosť detí, podporuje fyzickú aktivitu ľudí.